Fleksibel omsorg gir mindre depresjon

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Over 1 500 barselkvinner fordelt på 36 legesentre deltok i studien (1). Intervensjonen bestod i opplæring av jordmødre. Antallet og innholdet i hjemmebesøkene skulle tilpasses kvinnens behov. Det var utviklet retningslinjer for identifikasjon, håndtering og henvisning av de vanligste fysiske og psykiske postpartum-problemene.

Resultatene viste bedre mental helse blant kvinnene som fikk individualisert omsorg sammenliknet med kontrollgruppen fire måneder etter fødsel. Blant kvinnene i intervensjonsgruppen var forekomst av depresjon nesten halvert (oddsratio 0,57). Det var ingen forskjell i fysisk helse mellom gruppene.

– Disse resultatene er viktige, selv om de viser noe vi intuitivt vet. Omstilling til en ny livsfase er mest vellykket hvis vi får den støtte og omsorg vi trenger, sier forsker Anne Eskild ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Eskild mener at postnatal omsorg i Norge har dreid seg mye om barnet og om morsmelk-ernæring de senere årene. Det er imidlertid store forskjeller i den postnatale omsorgen mellom Norge og Storbritannia. Dagens retningslinjer i Storbritannia er sju hjemmebesøk av jordmor og ett av lege i løpet av den første måneden etter fødselen.

– For 40 år siden fikk mange kvinner langt sykehusopphold samt gratis husmorvikar etter nedkomst. Det er ikke sikkert at støtte og omsorg etter fødsel er en offentlig oppgave. Men vet vi egentlig om barselkvinner får god omsorg av samlivspartner, familie eller venner? Hva vet vi om konsekvensene av mangelfull omsorg? I Norge har vi en urovekkende høy forekomst av samlivsbrudd i småbarnsfamilier, sier Eskild.

Anbefalte artikler