Utilfredsstillende søknadsbetingelser for støtte fra Utdanningsfond III?

Erling Bakken Om forfatteren
Artikkel

Det vises til Knut A. Evensens innlegg i Tidsskriftet nr. 12/2002 (1).

Sentralstyret i Den norske lægeforening vedtok ny reisepolicy for foreningen med tilknyttede fond 25.8. 1999. Saken ble fremmet etter at landsstyret i Kristiansand i 1998 påla sentralstyret å inngå leverandøravtaler med aktuelle reiseoperatører samt utvikle et regelverk som sikret effektiv utnyttelse av disse avtalene. Avtalen med Via Flyspesialisten (NSBR) ble inngått med virkning fra 1.1. 2000 etter en omfattende anbudsrunde.

En eksklusiv avtale med ett reisebyrå ble blant annet begrunnet med følgende to forhold:

  • – Utnytte foreningens stordriftsfordeler optimalt samt få til en bedre koordinering av reisevirksomheten.

  • – Oppnå lavest mulig ”management fee” som er det gebyret reisebyråene beregner seg for sine tjenester.

I avtalen med Via Flyspesialisten ligger det instruks om at alle foreningens reisende skal bookes inn på de leverandøravtaler som Legeforeningen har inngått samt at billigste tilgjengelige pris alltid skal velges så sant det er praktisk mulig. Avtalen inkluderer en prisgaranti som garanterer markedets laveste tilgjengelige pris på reiser under ellers like vilkår.

Koordineringsgevinsten som ligger i avtale med ett byrå, kan eksemplifiseres ved den såkalte kongressrabatten som foreningen gis gjennom Braathens-avtalen. Kongressrabatten utgjør ca. 40 % av fullpris og gis i Legeforenings tilfelle uavhengig av om billetter bestilles enkeltvis eller samlet. At rabatten tildeles selv om billetter bookes enkeltvis er unikt og meget fordelaktig for Utdanningsfondene ettersom alle billetter her bestilles på denne måten. Braathens har åpnet for dette nettopp fordi Via Flyspesialisten koordinerer enkeltvise bestillinger til samme arrangement. Utstrakt bruk av kongressrabatten samt høy lojalitet til Braathens, har bidratt til at gjennomsnittlig besparelse på flyreiser innenlands i 2001 utgjorde ca. 30 % sammenliknet med fullpris. Til sammenlikning lå denne besparelsen før innføringen av ny reisepolicy på 10 – 15 %.

Med hensyn til deltakelse på kongresser i utlandet er situasjonen noe annerledes. Her vil, som Evensen helt korrekt påpeker, en pakkepris fra en arrangør ofte falle rimeligere ut enn om den enkelte reisende selv skal ordne med reise og hotell. Legeforeningen har tatt konsekvensen av dette og har hele tiden fulgt den praksis at rimeligste alternativ skal benyttes. Dette er også instruksen hos Via. Alle medlemmer som har tatt kontakt med sekretariatet vedrørende slike problemstillinger, har fått beskjed om at kravet til bruk av Via ikke gjelder i disse tilfellene. Legeforeningen har imidlertid stilt som forutsetning at priser innhentes også fra Legeforeningens avtalebyrå.

Anbefalte artikler