Utilfredsstillende søknads- betingelser for støtte fra Utdanningsfond III

Knut A. Evensen Om forfatteren
Artikkel

Etter en periode med betydelige innstramninger i støttemulighetene fra Utdanningsfond III er det åpnet for innvilgelse av noe større støttebeløp, justeringer i støttefrekvens etc. I retningslinjenes pkt. 7 anføres bl.a. at støtten til ferdige spesialister begrenses til kr 10 000 årlig (1).

Retningslinjene spesifiserer intet krav om benyttelse av spesielle reisebyråer eller operatører. Gjeldende søknadsskjema stiller imidlertid krav om at reise/opphold skal bestilles gjennom Legeforeningens avtalebyrå Via Flyspesialisten. Dette kravet innskrenker muligheten til å legge opp en rasjonell og kostnadseffektiv reiseplan, samt favoriserer i betenkelig grad ett operatørselskap.

Det arrangeres ikke sjelden gruppereiser til kongresser etc. som prismessig kommer gunstigere ut enn hva Via Flyspesialisten kan tilby. Dette betyr at en større del av reise- og oppholdsutgiftene må dekkes fra annet hold enn hva som ellers ville vært tilfellet.

Situasjonen kan eksemplifiseres som følger: Undertegnede skal delta på Nordiske Radiologkongress i Reykjavik 25. – 28. juni d.å. Pris for flyreise tur-retur Oslo-Reykjavik bestilt gjennom islandsk reisebyrå Islandia AB : NOK 3 945. Pris for samme flyreise oppgis av Via Flyspesialisten til NOK 10 700! Hvis overnatting mellom lørdag og søndag blir prisen NOK 4 220, men da kommer hotellovernatting i tillegg.

Søker man på disse premisser støtte fra fondet, går altså mer enn hele støttebeløpet kun til flyreisen. Resten må dekkes av egen lomme eller fra annet hold! Dette virker helt urimelig og kan neppe være Legeforeningens hensikt. Til nød kan en bestemmelse om at Via Flyspesialisten skal benyttes dersom den gir billigste likeverdig alternativ, aksepteres.

Jeg ber om at Legeforeningen tar opp dette problemet med tanke på en regelendring.

Anbefalte artikler