Utdrag av referat fra sentralstyrets møte <?FM: MARKER [Cross-Ref] DATO>25.–26.4. 2002

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Medisinstudenter skal stå likt rustet

Sentralstyret vil ta initiativ overfor de fire medisinske fakultetene for å sikre at opplæringen i allmennmedisin styrkes på lik linje med de to øvrige hovedfagene kirurgi og indremedisin. Sentralstyret vil derfor be sekretariatet for utenlandsmedisinere om å legge til rette for at opplæringen i allmennmedisin hos kandidater som har studert i utlandet, sikres et nivå tilsvarende det kandidater utdannet ved norske fakulteter får.

Godkjenning av internasjonalt legearbeid

Sentralstyret finner det ikke nødvendig å ta inn et nytt punkt i prinsipp- og arbeidsprogrammet om at det skal arbeides for at internasjonalt arbeid meritterer i spesialistutdanningen. Sentralstyret vil oppfordre spesialitetskomiteene til å være velvillig innstilt overfor søknader om godkjenning av internasjonalt legearbeid som del av spesialistutdanningen når det ut fra dokumentasjon og beskrivelse av tjenesten, er sannsynliggjort at slik tjeneste dekker de intensjoner som ligger i tjenestekrav i den enkelte spesialitet.

Endret sammensetning av spesialitetsrådet

Lars Hammer løses fra vervet som medlem av spesialitetsrådet. I hans sted oppnevnes Tone Dorthe Sletten.

Støtte til å arrangere møte

På bakgrunn av søknad fra Norsk ortopedisk forening vedtok sentralstyret å bevilge kr 25 000 for å arrangere møte i UEMS – Specialist Section of Ortopaedic Surgery and Traumatology i Bergen 11. og 12.10. 2002.

Den norske lægeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2002

Den norske lægeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2002 på kr 30 000 tildeles i overensstemmelse med innstillingen fra kvalitetsforbedringsutvalget.

Den norske lægeforenings kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2002

Den norske lægeforenings kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2002 på kr 30 000 tildeles i overensstemmelse med innstillingen fra kvalitetsforbedringsutvalget.

Landsstyresak: Legeforeningens årsmelding

Sentralstyret godkjente årsmeldingen 1.7. 2001 til 31.12. 2001 for utsending til landsstyret.

Landsstyresak: Forslag fra Rådet for legeetikk

Rådet for legeetikk har fremsatt enkelte forslag til endring av/tilføyelser til bestemmelser i etiske regler for leger/reglement for Rådet for legeetikk og avdelingenes utvalg for legeetikk.

Sentralstyret vedtok å fremme slik innstilling overfor landsstyret: 1 I etiske regler for leger kapittel I § 12 innføres et nytt annet ledd sålydende: «En lege må ikke inngå forbindelser med den farmasøytiske industri som bryter med retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasøytisk industri, idet tilliten til legens faglige vurderinger kan svekkes.» 2a I etiske regler for leger kapittel III § I annet ledd innføres et nytt tredje punktum sålydende: «Annonser som kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme» 2b I etiske regler for leger kapittel III § 3 siste punktum gjøres slik tilføyelse: «… eller fremstille seg som faglig dyktigere enn sine kolleger.» 2c Etiske regler for leger kapittel III § 1 siste ledd gjøres til selvstendig paragraf og benevnes § 2 sålydende: «Ved ervervsmessig annonsering av legetjenester skal (d)en medisinsk ansvarlige leges navn fremgå. Denne lege ansees ansvarlig for at bestemmelsene i dette kapittel følges.»

Nåværende bestemmelser i etiske regler for leger kapittel III §§ 2, 3 og 4 benevnes 3, 4 og 5. 3 I reglement for Rådet for legeetikk og avdelingenes utvalg for legeetikk inntas i § 12 første og annet ledd slik tilføyelse: «… eller retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasøytisk industri.»

Sentralstyrets medlem Yngve Mikkelsen vil for sin del bemerke at etiske regler for leger bør gjennomgå en total revisjon.

Landsstyresak: Endring av Legeforeningens lover

Sentralstyret fremmer slik innstilling overfor landsstyret:

Legeforeningens lover § 20 tredje ledd opphører og erstattes av slik bestemmelse: «Endelig vedtak om bortfall av en leges autorisasjon/lisens får som følge tap av medlemskap i Legeforeningen. Endelig vedtak om å frata en medisinstudent sin plass får som følge tap av medlemskap i Legeforeningen. Sentralstyret kan etter begrunnet søknad vedta å ta opp igjen som medlem en person i den periode vedkommende har mistet sin autorisasjon/lisens som lege. Bortfall av en leges autorisasjon/lisens som følge av alder (75-årsregelen), omfattes ikke av bestemmelsen.

Lovenes § 18 tredje ledd gis slik utforming: Sentralstyret kan nekte norsk statsborger som har medisinsk embetseksamen, en lege eller medisinstudent å bli opptatt som medlem dersom han/hun har gjort seg skyldig i …

Marie Spångberg-prisen 2002

Sentralstyret vedtok å tildele Marie Spångberg-prisen 2002 i henhold til innstilling fra den sakkyndige komité.

Caroline Musæus Aarsvolds fond 2002

Sentralstyret vedtok å tildele to studie- og reisestipend à kr 240 000 i henhold til innstilling fra den sakkyndige komité for bedømmelse av søknader om tildeling av studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2002.

Lederutdanningsstipend for tillitsvalgte 2002

Sentralstyret vedtok å tildele lederutdanningsstipend à kr 30 000 til Øystein H. Bentdal, Einar Kr. Borud, Tor Erik Danielsen, Toril Anneli Kiuru Morken, Lars A. Nesje, Christina Schøndorf, Svein Skeie og Tone Tveit.

Fond for forebyggende medisin

Sentralstyret vedtok å tildele pris fra Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin 2002 til artikkelforfatterne på annenplass i innstillingen fra den sakkyndige komité.

Landsstyresak: Evaluering av rettshjelpsordningen – forslag til vedtektsendringer

Sentralstyret hadde fått seg forelagt en evalueringsrapport om rettshjelpsordningen etter innspill fra rettshjelpsutvalget. Sentralstyret vedtok å sende sekretariatets forslag til evalueringsrapport og forslag til vedtektsendringer for rettshjelpsordningen på høring, i overensstemmelse med sekretariatets forslag til høringsbrev til landsstyresak. Høringsfristen innrettes med sikte på landsstyrebehandling i 2003.

Revisjon av normaltariffen

Sentralstyret vedtok å sende brev om revisjon av statsavtalen om basistilskudd for allmennleger, driftstilskudd for spesialister og takster per 1.7. 2002, og krav om forhandlinger til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Arbeidsvilkår og tjenestefri for ansattrepresentanter

Sentralstyret anser ikke at det i dag er grunnlag for frikjøp finansiert av Legeforeningen for ansattrepresentanter i de regionale helseforetakenes styrer. Protokoll inngått med staten, gjeldende frem til 1.11. 2002, er tilfredsstillende for å sikre ansattrepresentantene i de regionale helseforetakene nødvendig tjenestefri med lønn. Det er viktig at ansattrepresentanter som ikke er fulgt opp tilfredsstillende fra helseforetakene i henhold til protokollen, sikres nødvendig bistand fra Legeforeningen. Legeforeningen vil følge opp saken i forhold til NAVO, slik at tilsvarende rettigheter sikres etter 1.11. 2002. Legeforeningen vil videre ved hovedavtaleforhandlingene med NAVO fremme krav som sikrer ansattrepresentanter permisjonsrettigheter i forhold til kurs- og møtevirksomhet i egen forening.

Sentralstyret konstaterer at Legeforeningens styrer/regionsutvalg, som inntil hovedavtalen er fornyet og valg er avholdt i november 2002, engasjerer og/eller har engasjert ansattrepresentanter i regionale foretaksstyrer til informasjonsarbeid og liknende overfor de aktuelle organisasjonsledd, kan honorere dette. Sentralstyret vil oppfordre til at dette skjer når engasjementet må ansees omfattende og krevende.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid mv.

Sentralstyret gir sin tilslutning til en høringsuttalelse fra Legeforeningen hvor departementets forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser avvises.

Sentralstyret gir sin tilslutning til Akademikernes standpunkt om å utsette høringen i påvente av arbeidslivslovutvalgets arbeid.

Landsstyresak: Godkjenning av regnskaper for 2001

Sentralstyret godkjente at regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond samt Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond for Kreftforskning legges frem for landsstyret til orientering.

Sentralstyret godkjente at Legeforeningens øvrige regnskaper legges frem for landsstyret.

Landsstyresak: Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2001 legges frem for landsstyret til godkjenning.

Landsstyresak: Budsjett for Den norske lægeforening for 2003

Sentralstyret vedtok at forslag til budsjett for Den norske lægeforening for 2003 legges frem for landsstyret.

Sentralstyret viser til landsstyrets vedtak om prinsippene for oppgjør for sekretariatstjenester som etter avtale skal ytes yrkesforeningene. Sentralstyret forutsetter at selvkost ved de ulike tjenester klarlegges før avtaler inngås, senest 1.9. 2002. Det forutsettes således at tjenestene prises, og at det innføres rutiner for timeberegning og avregning av arbeidskostnader som grunnlag for avtaler.

Sentralstyret ønsker en progresjonsrapport på første møte etter sommerferien og forutsetter ellers at det med sikte på fremtidig budsjettarbeid foreligger nærmere utredning av effektiviserings- og innsparingsmuligheter og konsekvenser for disse i sekretariatets drift. Arbeidet igangsettes straks med første rapport i september 2002.

Informasjonsteknologi (IT) i helsevesenet

Sentralstyret vedtok å tilskrive yrkesforeningene med anmodning om å oppnevne en representant hver til et nytt IT-utvalg i Legeforeningen. Hovedpunktet i utvalgets mandat er å arbeide for at Legeforeningen skal kunne påvirke utviklingen og bruken av IT i helsevesenet. Endelig utforming av mandat skjer i samråd med utvalget. Inneværende år belastes utvalgets utgifter posten for utredningsformål. Fra 2003 gis utvalget fast budsjettering gjennom den ordinære budsjettbehandling.

Representant i referansegruppe

Bjarte Solheim oppnevnes som Legeforeningens representant i referansegruppe for kode- og klassifikasjonssystemer og termer i helse-, pleie- og omsorgssektoren under Sosial- og helsedirektoratet. Direktoratet har overtatt dette arbeidet etter at samarbeidsgruppen for medisinske kodeverk og klassifikasjoner (SMKK) ble nedlagt ved utgangen av 2001.

Utkast til forskrift om oppsøkende genetisk virksomhet

Fra Helsedepartementet hadde Legeforeningen fått oversendt utkast til forskrifter om oppsøkende genetisk virksomhet. Ved ny § 6a-1 i bioteknologiloven, som ble endret med virkning fra 21.12. 2000, kan en lege ta kontakt med en pasients slektninger for å informere dem om mulig disposisjon for arvelige sykdommer. Bestemmelsen regulerer hvilke sykdommer som kan forsvare slik virksomhet. Høringsdokumentene sammen med bioteknologiloven og en artikkel i Tidsskriftet 10.10. 2001 var sendt på intern høring til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen. Sentralstyret vedtok å oversende utkast til høringsuttalelse til Helsedeparte-mentet.

Oppnevning av representant

Fra Statens legemiddelverk hadde Legeforeningen mottatt brev der de redegjør for at de i statsbudsjettet for 2002 har fått i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av forskrivers forhold til legemiddelindustrien. Legemiddelverket har bedt om at Legeforeningen oppnevner representanter til en arbeidsgruppe. Anna Stavdal og Rune Wiseth oppnevnes.

Landsstyresak: Delinnstilling fra organisasjonsutvalget

Etter punkt II i landsstyrets vedtak av 19.10. 2001, sak 15, skulle et prosjektutvalg nedsatt av landsstyret, med Bjørn Halvorsen som leder, avgi en innstilling om spørsmål knyttet til foreningens forhandlingsorganisasjon og tillitsvalgtordning i forhold til nytt eierskap for sykehusene og organiseringen av spesialisthelsetjenesten i statlige helseforetak på regionalt og lokalt nivå.

Innstillingen ble avgitt 1.2. 2002, og har vært på organisasjonsmessig høring med svarfrist 1. april. Høringen viste stor oppslutning om utvalgets konklusjoner og forslag. Sentralstyret vedtok at organisasjonsutvalgets delinnstilling av 1.2. 2002 fremlegges for landsstyret i samsvar med fremlagt utkast.

Retningslinjer for Internett

Stadig flere underavdelinger og organer i Legeforeningen har opprettet egne nettsider under www.lege <?FM: MARKER [Cross-Ref] _Hlt1968730>foreningen.no . Et desentralisert ansvar for innhold og utforming av disse sidene har skapt behov for sentrale retningslinjer for Internett-sider i regi av Den norske lægeforening. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til retningslinjer som klargjør det rettslige ansvar ved drift av Internett-sider, begrensning av kommersielle formål med sidene og regulering av annonseringspolitikk og alternative modeller for økonomisk fordeling av eventuelle annonseinntekter mellom underavdelingen og Den norske lægeforening. Utkastet har vært på organisasjonsmessig høring.

Sentralstyret godkjente utkast til Retningslinjer for Internett-sider i regi av Den norske lægeforening datert 12.4. 2002.

Oppnevning av konfliktutvalg i NAVO-området

Sentralstyret drøftet behovet for et særskilt konfliktutvalg og oppnevnte Hans Kristian Bakke, leder, Yngve Mikkelsen, Lars Eikvar og Kåre Løvstakken. Generalsekretæren sørger for sekretariatsbistand.

Anbefalte artikler