Utdrag av referat fra ekstraordinært sentralstyremøte 10.4. 2002

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Støtte til skadet helsepersonell

Leger og annet helsepersonell i Israel/palestinske selvstyreområder er blitt drept ­eller skadet under den militære konflikten mel­lom partene.

På bakgrunn av en opp­ford­ring fra Norsk Syke­pleier­for­bund som har vedtatt å bevilge én krone per med­lem til Norsk folkehjelp for å hjelpe helsepersonell som er blitt skadet i angrepene, vedtok sentralstyret å bevilge én krone per med­lem til en egnet hjelpeorganisasjon for å hjelpe helsepersonell som er skadet under konflikten i Israel og de pale­stin­ske områder.

Legeforeningen fremholder som et grunnleggende prinsipp at alt medisinsk hjelpepersonell må få utføre ­sine plikter uhindret av de stridende parter.

Foreningen har tidligere gitt støtte til organisasjoner som driver hjelpearbeid i konfliktsituasjoner. Legeforeningen øns­ker ­ikke å ta direkte standpunkt i den pågående konflikt, men sentralstyret mente at så lenge midlene går til en egnet norsk hjelpeorganisasjon, så unngår man dette.

Helsepolitisk tema

Landsstyremøtet i Tromsø i ­juni forutsettes avviklet i tråd med tidligere landsstyremøter. Dette betyr at man under landsstyremøtets førs­te dag har et helsepolitisk ­tema på programmet.

Sentralstyret vedtok å ­føre opp Medisinsk-faglige ut­ford­rin­ger ved helseforetaksreformen som ­tema for den helsepolitiske ­debatten onsdag 5.6. 2002 fra kl 15–18. Sek­re­ta­ria­tet gis fullmakt til å finne frem til innleder(e) i henhold til sentralstyrets syns­punkter.

Overføring av sykehuslegestillingene til NAVO-området

Under forhandlingene i NAVO-Helse, som startet ­opp 9.4. 2002, ble det forhandlet ­om overenskomstens del I (A1) med Akademikerne Helse som arbeidstakerpart. Sentralstyret vedtok i møte 20.3. krav til denne delen med forbehold ­om se­ne­re justeringer/presiseringer. Forhandlingene ­om overenskomstens del II (A2) begynte da A1-forhandlingene var avsluttet med Den nors­ke læ­ge­for­ening som forhandlingspart. De lokale forhandlingene ­om B-delen starter ­opp etter at A2-forhandlingene er avsluttet.

Forhandlingsdelegasjonen og sek­re­ta­ria­tet hadde utarbeidet et notat ­om overføring av sykehuslegestillingene til NAVO-området med forslag til ulike lønnsmodeller, og med et anbefalt ut­gangs­punkt for forhandlingene. I notatet var det gjort ­rede for bakgrunn og overordnede mål for lønnsforhandlingene, samt hvilke grunnprinsipper som må gjøres gjeldende i en ny lønnsmodell. Videre var det utarbeidet et første utkast til overenskomstens del II (A2). Utkastet var behandlet i ­møte i forhandlingsdelegasjonen 8.4. 2002 som forberedelse til sentralstyrets sluttbehandling. Det kan dess­uten bli nødvendig med justeringer og presiseringer underveis avhengig av utviklingen i forhandlingene.

Sentralstyret vedtok å gi sin generelle tilslutning til notatet ­om overføring av sykehuslegestillingene til NAVO-området med forslag til krav ­om alternative lønnsmodeller, samt utkast til overenskomstens del II (A2) for NAVO-Helse. Forhandlingsdelegasjonen fikk fullmakt til å gjennomføre forhandlingene in­nen­for de skisserte rammer.

Anbefalte artikler