Infeksjon og endotelaktivering ved koronar hjertesykdom

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Endringer i vaskulært endotel skjer tidlig i ateroskleroseprosessen. De normale endotelcellene med overveiende antikoagulante egenskaper endres til et proinflammatorisk, prokoagulant og dysfungerende endotel. Sekresjon av inflammatoriske cytokiner fra ulike celletyper i plakket øker, og adhesjonsmolekyler uttrykkes i økt mengde på endotelcellenes overflate og frigis til sirkulasjonen.

  I tillegg til kjente risikofaktorer for koronar hjertesykdom som familiær belastning, røyking, sukkersyke, høyt kolesterolnivå og høyt blodtrykk er infeksjon med visse mikroorganismer lansert som mulig årsak til aterosklerose i koronarkarene. Foreslåtte kandidater har vært bakteriene Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, bakterier i munnfloraen samt en rekke virus.

  I studien ble nivået av ulike inflammasjonsmarkører, endoteliale hemostasemarkører og antistoffer mot C pneumoniae og H pylori undersøkt hos 193 pasienter med koronar hjertesykdom og 193 kjønns- og aldersmatchede friske kontrollpersoner. Avhandlingen viser at nivået av C-reaktivt protein, tumornekrosefaktor α (TNF- α ), interleukin 6, de løselige adhesjonsmolekylene vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1), intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1), E- og P-selektin, samt von Willebrands faktor og vevsplasminogenaktivator-antigen er signifikant høyere hos koronarpasientene enn hos kontrollpersonene. Dette bekrefter vår oppfatning av koronar aterosklerose som en proinflammatorisk, prokoagulant tilstand. Det åpner også for muligheten til å bruke en eller flere av disse markørene i evalueringen av pasienter med koronarsykdom, for eksempel med tanke på effekt av livsstilsintervensjon og annen terapi.

  Avhandlingen påviser en assosiasjon mellom en type antistoffer mot Chlamydia , rettet mot lipopolysakkarid (LPS) i bakteriens cellemembran, og forekomsten av koronarsykdom. Videre vises at de koronarpasientene som har slike Chlamydia-LPS-antistoffer har et høyere nivå av sICAM-1, E-selektin og TNF- α enn de seronegative pasientene. Forskjellen er fortsatt statistisk signifikant etter korreksjon for tradisjonelle risikofaktorer. Avhandlingen kan ikke gi noe svar på om C pneumoniae er årsak til koronarsykdom, men assosiasjonen mellom Chlamydia-LPS-antistoffer og inflammasjonsmarkører kan tyde på at C pneumoniae-infeksjon bidrar til økt endotelial inflammasjon og ateroskleroseutvikling. H pylori viste seg å ha betydning bare ved samtidig forekomst av C pneumoniae .

  Til slutt gir avhandlingen en evaluering av tre ulike metoder for påvisning av antistoffer mot C pneumoniae . Ulikheter i analysesvar mellom de ulike metodene diskuteres som mulig årsak til sprikende resultater innen dette forskningsområdet.

  • Avhandlingens tittel

  • Studies on infection, inflammation and endothelial activation in patients with coronary heart disease

  • Utgår fra

  • Medisinsk og mikrobiologisk avdeling

  • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

  • og

  • Enhet for klinisk forskning

  • Ullevål universitetssykehus

  • Disputas 20.4. 2002

  • Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media