Hodepine i Nord-Trøndelag

Knut Hagen Om forfatteren
Artikkel

Hensikten med denne avhandlingen var å kartlegge forekomst av migrene og annen hodepine i Nord-Trøndelag. Mulige årsaker til hodepine er evaluert gjennom både tverrsnittsundersøkelser og prospektive studier. Doktorgradsavhandlingen er i sin helhet bygd på resultater fra Head-HUNT, et delprosjekt av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Head-HUNT er med sine 51 383 deltakere verdens største hodepinestudie når det gjelder deltakerantall. Stor bredde av medisinske temaer i HUNT gjør også studien unik.

Vi kartla presisjonen på de spørreskjemabaserte hodepinediagnosene ved å innkalle et utvalg av deltakerne til et klinisk intervju (”gullstandard”). For migrene fant vi godt samsvar, og det var i undersøkelsen derfor hensiktsmessig å dele de hodepineplagede i to grupper; migrene og annen hodepine. I tillegg var det fruktbart å skille pasientene ut fra antall dager per måned med hodepine.

Totalt var fire av ti voksne plaget av hodepine siste året. Vi fant at en av ti hadde migrene, mens tre av ti hadde hodepineplager av annen type. Ettårsprevalensen av hyppig hodepine (>6 dager per måned) og kronisk hodepine (>14 dager per måned) var henholdsvis 8 % og 2 %. Lav sosioøkonomisk status definert ut fra utdanningsvarighet eller yrke var assosiert med økt risiko for hyppig hodepine.

Man har antatt at pasienter med lavt stoffskifte har høy forekomst av hodepine. I Head-HUNT fant vi en motsatt tendens, nemlig at de med lavt stoffskifte hadde lavere hodepineforekomst enn dem med normalt stoffskifte. Årsaken til dette overraskende funnet er usikker, men det bidrar til at vi kan formulere nye hypoteser om tilgrunnliggende mekanismer for hodepine.

Sammenhengen mellom blodtrykk og hodepine er uklar, der alle tidligere studier har hatt tverrsnittsdesign. Head-HUNT er den første studien som har vurdert blodtrykk som risikofaktor for hodepine ved å kombinere blodtrykksdata fra studiestart med opplysninger om hodepine 11 år etterpå. Høyt blodtrykk var forbundet med redusert risiko for ikke-migrenøs hodepine. Dette overraskende funnet kan muligens knyttes til redusert smertefølsomhet med påvirkning av sentre i hjernestammen som regulerer blodtrykk og smerte.

Avhandlingen bekrefter at migrene og annen hodepine er en svært utbredt helseplage som i særlig grad rammer yngre kvinner. Identifisering av risikogrupper er nyttig for å bedre behandlingen slik at belastningen på pasientene, pårørende og samfunnet kan reduseres. Påvisning av faktorer assosiert med hodepine er viktig for å kunne formulere hypoteser om tilgrunnliggende mekanismer for migrene og annen hodepine. I Nord-Trøndelag var det en imponerende oppslutning om Head-HUNT. Undersøkelsen danner et spennende utgangspunkt for en oppfølgende studie av andre risikofaktorer for hodepine.

  • Avhandlingens tittel

  • Head-HUNT: the epidemiology of headache in Nord-Trøndelag

  • Utgår fra

  • Nevrologisk avdeling

  • Institutt for kliniske nevrofag

  • Disputas 16.5. 2002

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anbefalte artikler