Sterk vekst i sykehusopphold

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dette kommer frem i tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten i antall heldøgnsopphold er den største siden SSB for første gang publiserte landsdekkende tall fra pasientregisteret mot slutten av 1980-tallet.

Flyttingen ved Rikshospitalet påvirker

Fra 1990 til 2000 har det i hovedsak vært en jevn vekst i antall opphold på gjennomsnittlig 1,3 % hvert år. Fra 1999 til 2000 var det imidlertid en nedgang i antall heldøgnsopphold på 0,8 %.

Det er størst vekst i heldøgnsopphold i Helseregion Sør. Her var økningen på 5,8%. Dette kan skyldes at det var lav aktivitet ved Rikshospitalet i 2000 på grunn av flyttingen, mens aktiviteten i 2001 igjen kom opp på normalt nivå.

Flere med ubestemte plager

I 2001 ble det utført 324 652 dagbehandlinger ved somatiske sykehus, det vil si 30 358 flere enn året før. Dagbehandling omfatter dagopphold ved sykehusavdelinger samt behandling ved poliklinikk som er mer omfattende enn en poliklinisk konsultasjon. I hovedsak består dagbehandling av dagkirurgi, rehabilitering, dialyse og kreftbehandling.

Antall heldøgnsopphold økte med 29 500.

For alle sykdomsgrupper har det vært økning i antall heldøgnsopphold fra 2000 til 2001, med unntak av opphold i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Dette kan tilskrives lave fødselstall i 2001. Hjerte- og karlidelser, kreftsykdommer og godartede svulster, skader og forgiftninger og sykdommer i åndedrettssystemet utgjør til sammen 45 % av alle utskrivninger fra sykehus.

Innleggelser på grunn av symptomer og ubestemte plager har økt betydelig fra 1993 til 2001 med en vekst på vel 42 %. Om lag 50 000 heldøgnsopphold i 2001 skyldtes symptomer og ubestemte plager. Her er det litt flere innleggelser for kvinner (52 %) enn for menn.

Størst økning ved sentralsykehusene

Heldøgnsoppholdene økte i absolutte tall mest ved sentralsykehusene etterfulgt av lokalsykehusene. Sentralsykehusene, inklusive Aker sykehus, står for flest opphold (39 %) etterfulgt av lokalsykehusene (31%) og regionsykehusene (25%).

Les mer om pasientstatistikk på Statistisk sentralbyrås nettsider: http://www.ssb.no/pasient/

Anbefalte artikler