Helsetiltak i revidert nasjonalbudsjett 2002

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Det er blant tiltakene i forslag til revidert statsbudsjett som ble lagt frem 7. mai og som skal behandles i Stortinget i juni. Finanskomiteen avgir instilling 14. juni.

– Omsorgsboliger: For å kunne imøtekomme det store behovet for omsorgsboliger, foreslår regjeringen å øke rammen fra 440 til 900 boliger i år. Husbanken har fått mer enn 800 søknader. Tilskuddet til boliger økes for at kommunene skal bli i stand til å gi et botilbud til de mange utskrivningsklare pasientene.

– Dent-o-sept: Skandalen med de infiserte munnpenslene har vist at det er behov for å styrke forvaltningen av og tilsynet med regelverket for medisinsk utstyr. Regjeringen foreslår å øke budsjettet med 1,8 millioner kroner for resten av året til bedret overvåking. De årlige merutgiftene blir på 2,9 millioner kroner.

  Ordningen med pasientskadeerstatning dekker ikke personer som har fått skade under opphold i sykehjem, aldershjem eller ved hjemmesykepleie. Regjeringen vil utvide ordningen med pasientskadeerstatning til å gjelde offentlig finansierte tjenester i aldershjem, sykehjem og pasienter i hjemmesykepleien som er blitt smittet ved bruk av Dent-o-sept.

– Styrking av tannhelsetjenesten: Regjeringen vil avsette 15,8 millioner kroner til tannhelsetjenesten. Midlene skal brukes til å rekruttere personell til tannhelsetjenesten, økt utdanningskapasitet, kompetanseheving og forsøksvirksomhet. Det skal også stimuleres til bedre geografisk fordeling av tannleger.

  3,4 millioner kroner foreslås til utvidelse av lisensprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EØS-området. I budsjettet for 2003 vil man komme tilbake til en økning av utdanningskapasiteten i Norge. Tannlegeutdanning i Tromsø vil bli prioritert.

– Blåresept: Alzheimer-medisinen Aricept og de likeverdige preparatene Exelon og Reminyl foreslås inkludert i blåreseptordningen fra 1. juli. Statens legemiddelverk utarbeider kriterier for refusjon. Merutgifter ved refusjon til Alzheimer-medisiner anslås til 20 millioner kroner i år. For 2003 og 2004 anslås merutgiftene til 80 og 120 millioner kroner.

  Regjeringen foreslår å folketrygdfinansiere Remicade for de alvorligst rammede revmatismepasientene fra 1. oktober. Merutgiftene blir på 5,5 millioner kroner i år.

– Barnemat: Det skal iverksettes flere tiltak for å skjerpe overvåking og kontroll med barnemat og gis informasjon om spedbarnsernæring til helsepersonell og foreldre. Regjeringen har tidligere i år gått inn for å innlemme EUs barnematdirektiv i EØS-avtalen. Barnematdirektivet åpner for beriking av barnemat med vitaminer, mineraler og aminosyrer. For 2002–04 foreslås det 16 millioner kroner til tiltakene.

– Handlingsplanen mot kjønnslemlestelser: Regjeringen vil bevilge 800 000 kroner til oppfølging av handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Sosial- og helsedirektoratet skal bruke pengene til å følge opp Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring. Informasjon om innholdet i veilederen er et viktig tiltak i handlingsplanen for å øke kunnskapen om kjønnslemlestelse.

Anbefalte artikler