Helsepolitisk samarbeid i Helse Nord

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Legeforeningens regionsutvalg i nord har hatt sitt første av flere møter med ledelsen i Helse Nord RHF. Funksjonsfordeling mellom sykehusene er en av mange aktuelle saker der regionsutvalget vil markere seg.

  Artikkel

  Marit Eskeland, administrerende direktør for Helse Nord, var positiv til å møte Legeforeningen og tror på nytten av en gjensidig informasjonsutveksling. Viktige helsepolitiske saker i regionen skal opp på løpende bånd fremover, og det er særdeles viktig at utvalget finner en måte å samarbeide med Helse Nord RHF på.

  Flott initiativ

  Flott initiativ

  – Dette møtet var et flott initiativ i den prosessen vi er inne i nå. Alle her er nye og ute etter å finne «lekekamerater», sa Eskeland til regionsutvalget. Legeforeningens regionsutvalg består av representanter for berørte yrkesforeninger og fylkesavdelingens styre, og er oppnevnt i alle fem regioner.

  Leder i regionsutvalget for Helse Nord, Jan Norum, la vekt på at utvalget ønsker informasjon om aktuelle saker på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette for å kunne delta i diskusjonen lenge før det gjøres vedtak. Da er man henvist til kun å påpeke eventuelle negative konsekvenser. Norum la spesielt vekt på funksjonsfordeling, der han mener regionsutvalget er en viktig høringsinstans for Helse Nord RHF. Samtidig kan utvalget bidra med nyttig informasjon som et supplement til fagmiljøene i regionen.

  Ad hoc – et problem

  Ad hoc – et problem

  Direktør Eskeland var litt frustrert over at mange saker ble preget av ad hoc-behandling, og viste blant annet til helikoptersaken i Brønnøysund, der Brønnøy kommune ble fratatt ambulansevirksomheten i luften etter at en revisjonsrapport avdekket utilfredsstillende forhold (1). Hun informerte om at Legeforeningen sentralt er inne i bildet.

  Saken om at Helsetilsynet ønsker å sentralisere nyfødtmedisinen hadde Eskeland ingen kjennskap til før hun leste om den i lokalavisen. Her har Nordland legeforening engasjert seg sterkt og blant annet skrevet brev til stortingspolitikerne fra Nordland og til sosialkomiteen. Helse Nord er nå i dialog med fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset HF før det gis innspill til Helsedepartementet. Det arbeides også med å få oversikt over ventelistene i regionen og med å få luftambulansen organisert på en skikkelig måte.

  Regionsutvalget tok også opp forholdet mellom første- og annenlinjejenesten, og forslo kontaktpersoner på helseforetaksnivå, noe Eskeland ser positivt på.

  Lønnsforhandlinger

  Lønnsforhandlinger

  Eskeland og staben ville ikke blande seg inn i hva de enkelte foretakene gjør i forbindelse med lønnsforhandlingene. Hun sa at arbeidsavtalene er de regionale foretakenes ansvar, og at disse skal gjennomgås, spesielt i forhold til hvilende vakt.

  – Leger skal arbeide når de er på jobb. Mange har liten vaktbelastning, men får mange timer likevel. Her må vi få til mer fleksible tariffavtaler. For å beholde utfordringene i legeyrket, er det viktig å av og til jobbe i grenselandet i forhold til det man kan, sa Marit Eskeland som selv er lege.

  Regionsutvalget pekte på viktigheten av å opprettholde drift ved alle sykehusene i regionen, for å sikre turnuslegene en fullverdig utdanning. Småsykehusene i Nord-Norge har et stort behov for turnuslegene, ikke minst i rekrutteringsøyemed.

  Avtaler om ambulant tjeneste var også et emne som ble tatt opp. Norum uttrykte uro for at avtaler omkring tjenesten blir vedtatt sentralt, uten at det tas hensyn til at det er store reiseavstander i Nord-Norge. Til slutt orienterte regionsutvalget om sin funksjon som koordinerende og rådgivende organ overfor fylkesavdelingene og ansattrepresentantene i foretakene.

  – Regionsutvalget vil arbeide for at pasientene har et tilfredstillende helsetilbud og for å sikre våre medlemmers og tillitsvalgtes rettigheter, sa Jan Norum.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media