Finnmark fylkeskommune tapte ambulansesaken

Hans Petter Fosseng Om forfatteren

Etter en anbudsrunde høsten 2000 vedtok fylkestinget å inngå nye driftsavtaler for ambulansetjenesten i Finnmark (1). Måsøy kommune nektet å akseptere fylkeskommunens ambulansevirksomhet ved det privateide Arctic Ambulanse og opprettet derfor sin egen ambulansetjeneste (2). Statens helsetilsyn erklærte Finnmark fylkeskommunes ambulansevirksomhet i Måsøy som en fare for liv og helse.

I rettsoppgjøret i Tana og Varanger tingrett krevde kommunen dekning av alle utgifter den har hatt i denne saken. Retten mener at fylkeskommunen forsettlig har unnlatt å bringe ambulansetjenesten i orden og peker på at fylkeskommunen bevisst har unnlatt å følge påleggene og advarslene fra Helsetilsynet. Det oppstod en nødssituasjon for Måsøy da fylkeskommunen ikke rettet opp manglene ved ambulansetjenesten i løpet av 2001. I lys av dette mener retten at kommunen var i sin fulle rett til å opprette egen ambulansetjeneste og dømte fylkeskommunen til å betale 2,8 millioner kroner til Måsøy kommune.

1

Ronge K. Het ambulansestrid i Finnmark Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1169.

552310

Nesje SB. Frist i ambulansesaken denne uken (http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=4578) 15.8.2001.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler