Fastlegeordningen veies og måles

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Evalueringen skal vise i hvilken grad kvaliteten på allmennlegetjenesten faktisk blir bedre med fastlegeordningen, det vil si om man oppnår større trygghet gjennom bedre tilgjengelighet, økt kontinuitet og rasjonell utnyttelse av legeressursene. I tillegg vil man avdekke eventuelle uønskede effekter.

Fra 3,5 til 5 millioner kroner årlig er budsjettrammen for evalueringen, som Norges forskningsråd skal gjennomføre på oppdrag fra Helsedepartementet.

Fire områder

Fire områder blir gjenstand for forskernes blikk: legedekning, tilgjengelighet, kontinuitet og effektivitet. Indikatorer på legedekning er fordeling, stabilitet og rekruttering. Man søker svar på geografisk fordeling av leger, med særlig søkelys på småkommuner og utkantkommuner, men også omfang og fordeling av leger som får ansvar for vesentlig lengre eller kortere lister enn de ønsker.

I hvilken grad listelengde og sammensetting av pasienter har konsekvenser for legenes trivsel, stabilitet og oppfølging av pasienter, er også spørsmål man ønsker besvart.

Når det gjelder tilgjengelighet skal man belyse ventetid, relasjon mellom lege og pasient, og lokaler. Endrer befolkningen atferd i forhold til å søke lege under fastlegeordningen? Og påvirker reiseavstand pasientenes valg av fastlege?

Varighet, omfang og innhold/bruk er indikatorer på kontinuitet. Aktuelle spørsmål er blant annet omfang av legebytte og varighet av lege-pasient-forhold i forhold til kjønn, alder og diagnose.

Organisering, koordinering og samarbeid er indikatorer på om legeressursene utnyttes rasjonelt. Man ønsker blant annet å belyse om leger endrer praksis når det gjelder oppfølging av pasienter med kroniske lidelser, prøvetaking eller sykmeldinger.

Endring av arbeidsvilkår?

Åtte prosjekter er i gang. Tone Opdahl Mo ved SINTEF Institutt for industriell miljøforskning og Hanne Heen, Arbeidsforskningsinstituttet, ser på legers arbeidsvilkår under fastlegeordningen.

– Vi vil studere hvordan de nye rammene som blir skapt gjennom fastlegeordningen blir håndtert på individuelt og organisatorisk nivå. Som fastlege har legen en liste med pasienter som han skal være tilgjengelig for. Hvordan håndterer legene det? Innebærer ordningen en annen måte å tenke tilgjengelighet på enn før? spør Opdahl Mo.

– Fastlegene er også blitt adressater for ulike premissleverandører. Fra forsøket med ordningen ble det meldt om økende mengde oppgaver. Vi vil følge opp dette og se hvordan det utvikler seg over tid, fortsetter hun.

Opdahl Mo og Heen skal intervjue vel 20 leger i små utkantkommuner, større byer og fra en av forsøkskommunene. Kvinner og menn er likt fordelt.

Anbefalte artikler