En av tre diagnosekoder er feil

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

En undersøkelse som Riksrevisjonen nylig gjorde ved tre store sykehus i ulike fylker og helseregioner, viser at oppunder 35 % av pasientoppholdene var registrert med feil hoveddiagnose (1). For hvert femte tilfelle førte det til endret DRG-refusjon innenfor ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) (2), som innebærer at sykehusene får betalt for hver behandlet pasient.

Feilbruk

Rapporten understreker at medisinsk kodepraksis har betydning for refusjonen sykehusene mottar, og kan dessuten på en utilsiktet måte påvirke hvordan ulike pasientgrupper blir prioritert. En vanlig feil er at hoveddiagnoser blir endret til bidiagnoser, eller omvendt. Det er også avdekket feil bruk av diagnosekapitler og diagnosekategorier innenfor ICD-systemet, som er det klassifikasjonssystemet sykehusene bruker. Videre fremgår det at i bare 10 % av skadetilfellene er den medisinske kodingen utført på en adekvat måte.

Norske sykehus har for dårlig informasjon om ventelistepasienter, ressursutnyttelse og behandlingskvalitet, ifølge Riksrevisjonen, som påpeker at slik informasjon er nødvendig for en effektiv drift av sykehusene og for at de skal kunne utnytte potensialet i ISF-ordningen. Et av flere tiltak som blir foreslått, er å sikre sykehuslegene en bedre opplæring i å bruke medisinske koder.

Anbefalte artikler