Hjemmebesøk forebygger funksjonsfall hos eldre

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Programmer for hjemmebesøk hos eldre er en del av helsepolitikken i flere land, bl.a. Danmark og Storbritannia. Hensikten er å forebygge funksjonsfall. Effekten av slike programmer er imidlertid omdiskutert, og i en ny systematisk studie er 18 randomiserte kontrollerte studier som inkluderte 13 447 personer over 65 år, analysert.

Studien fant tre hovedeffekter. For det første var effekten av hjemmebesøk avhengig av gjentatte besøk i oppfølgingsperioden. For det andre ble funksjonsfall redusert i studier som gjorde omfattende geriatriske vurderinger. I tillegg var det effekt hos de yngste eldre som allerede i utgangspunktet hadde et relativt godt funksjonsnivå.

– Forebyggende tiltak for eldre gjennom tidlig påvisning av helseproblemer har dessverre hatt liten oppmerksomhet i Norge. Leder av Stortingets sosialkomité, John I. Alvheim, har foreslått oppsøkende og forebyggende hjemmesykepleie i Norge, og dette kan føre til forsøksvirksomhet, sier professor Knut Laake ved Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Denne studien reiser flere spørsmål. I hvilken grad vil dette drenere sykepleierressurser fra stillinger i sykehjem og sykehus? Vi må vurdere om f.eks. legfolk med spesialopplæring kan forestå helsesjekk av eldre. Studien viser effekt hvis de eldre utredes grundig. Hvilke elementer i den betydelige utredningen er nødvendig? Utredningen må ha høy nok spesifisitet og sensitivitet for å unngå for mange falske negative og falske positive funn. Dessuten må rutinemessig helsesjekk også følges opp med et spesialisttilbud med tilstrekkelig kapasitet. Ved Ullevål universitetssykehus har vi utviklet og validert et postkort for egeninnfylling, som vi mener er et effektivt og lite ressurskrevende instrument for screening av helseproblemer hos gamle, sier Laake.

Anbefalte artikler