Fedme hos barn risikofaktor for diabetes

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Overvekt og fedme er et tiltakende helseproblem i den vestlige verden, både blant barn og voksne. Økningen i insidensen av type 2-diabetes er bl.a. knyttet til økt forekomst av fedme i befolkningen.

I en studie i USA med 55 barn (4–10 år) og 112 ungdommer (11–18 år) med fedme (kroppsmasseindeks mer enn 30 kg/m2) ble det funnet nedsatt glukosetoleranse hos henholdsvis 25 % og 21 % (1). Klinisk asymptomatisk type 2-diabetes ble påvist hos fire av ungdommene (4 %). Konsentrasjonsnivåene av insulin og C-peptid var sterkt forhøyet og insulinresistens størst hos dem med redusert glukosetoleranse. Insulinresistens var den beste prediktor for nedsatt glukosetoleranse. Funnene var uavhengig av etnisk bakgrunn.

– Funnene bekrefter tidligere funn om høy forekomst av nedsatt glukosetoleranse blant barn og ungdom med fedme, sier professor Pål Rasmus Njølstad ved Barneklinikken, Haukeland Sykehus. Studien viste at verken grad av overvekt eller positiv familieanamnese på diabetes var signifikante risikofaktorer for nedsatt glukosetoleranse.

– Imidlertid omfattet studien bare personer med svært uttalt overvekt, og det er mulig at andre faktorer ville spilt inn dersom man også hadde inkludert personer med mindre grad av overvekt, sier han.

– Forebygging og behandling av type 2-diabetes representerer en enorm medisinsk og helsepolitisk utfordring, men erfaringen er at forebygging av overvekt hos barn er vanskelig å oppnå. Påvisning av insulinresistens kan være en måte å identifisere dem som har nedsatt glukosetoleranse og særlig høy risiko for å utvikle diabetes, sier Njølstad.

Anbefalte artikler