P. Aavitsland svarer:

Preben Aavitsland Om forfatteren
Artikkel

Uenigheten gjelder: Hvilken status har de kombinerte regimene som kjemoprofylakse mot HIV-smitte fra kvinner som ikke ønsker behandling for egen helses skyld, til deres barn under svangerskap og fødsel?

Jeg har pekt på at kombinasjonsregimenes status foreløpig er ”utprøvende” fordi ingen regimer i randomiserte studier har vist bedre effekt enn det originale, tredelte zidovudinregimet (1). Bruun & Mæland tolker dette som villedende råd som kan føre til ”at mange barn blir unødvendig smittet”.

Jeg vil heller kalle det en varsom tilnærming. Jeg advarer ikke mot bruk av medikamenter i tillegg til zidovudin, men peker på at slike kombinerte regimer foreløpig kun underbygges av kohortstudier der skjevheter kan ha forstyrret resultatet (2, 3). Erfaringene med tanke på skader på fosteret er begrenset i forhold til det originale zidovudinregimet. Det er allerede indikasjoner på at kombinasjonsregimene fører til flere tidlige fødsler (4). Ingen av legemidlene er registrert for bruk som profylakse mot perinatal HIV-smitte. Derfor bør utprøvning av andre legemidler i tillegg til zidovudin nøye drøftes med de gravide kvinnene, og bruk bør helst skje innenfor rammen av kontrollerte studier slik at erfaringene kan bidra til sikre resultater som kan veilede fremtidig praksis.

Akkurat dette temaet er nok mer kontroversielt enn Bruun & Mæland gir inntrykk av. Det diskuteres blant annet av klinikere og epidemiologer i flere land, og rådene i USA og Storbritannia spriker noe. De britiske retningslinjene holder på zidovudin alene (5). Amerikanske myndigheters anbefalinger om kombinasjonsregimene har på halvannet år beveget seg fra ”offered” via ”strongly considered” til ”recommended” (3), altså i retning Bruun & Mælands syn. Bruun & Mælands sterke vektlegging av virusnivået i mors blod som grunnlag for råd til kvinnene om profylakse er problematisk dersom dette fører til at zidovudin noen ganger velges bort. Virusnivået kan ikke alene forklare hvorfor noen barn blir smittet og andre ikke. Smitte har skjedd ved de fleste nivåer av virusmengde. Zidovudin ser ut til å forebygge perinatal smitte både ved å redusere virusmengden og ved andre mekanismer, noe som drøftes på en nyansert måte i de stadig oppdaterte anbefalingene fra USA (3).

Anbefalte artikler