Honorering av legers arbeid for barneverntjenesten

Anne Kjersti Befring, Lars Duvaland Om forfatterne
Artikkel

Mange kommuner har nektet å honorere erklæringer som barneverntjenesten har innhentet fra lege ved å henvise til et rundskriv fra Barne- og familiedepartementet fra 1996. Begrunnelsen er at legene i lov var undergitt opplysningsplikt.

Legeforeningen har markert at den er uenig med departementet, og har oppfordret privatpraktiserende leger til å inngå konkrete avtaler med kommunene om honorering. Slik avtale kan imidlertid ikke inngås ved pålegg om utlevering av opplysninger og vurderinger.

Legeforeningen tok disse spørsmålene opp med Barne- og familiedepartementet igjen i 2000, og oppfordret til en revurdering av tidligere standpunkter. Legeforeningen har mottatt en ny avklaring fra Barne- og familiedepartementet ved brev 15. februar 2002.

Nye retningslinjer

Nye retningslinjer for honorering av privatpraktiserende legers arbeid for barneverntjenesten innebærer i hovedtrekk at:

  • – Legen kan kreve betaling dersom arbeidet innebærer bearbeiding eller veiledning utover rene utdrag av journalen.

  • – Legen tar stilling til om det kreves slik bearbeiding av saksopplysningene (og ikke kommunen).

  • – Legen kan ta betalt for timebruk i henhold til salærforskriftens satser. Per februar 2002 er satsen kr 735 per time.

Bruk av salærforskriften må ansees som veiledende, men avgjørende dersom legen og kommunen ikke på forhånd har inngått særskilt avtale om honorering. Det vil være tilfellet der barneverntjenesten pålegger legen å utlevere opplysninger. Dette er ikke til hinder for at legen og kommunen kan bli enig om annen honorering ved avtale.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at legen som hovedregel har taushetsplikt overfor barneverntjenesten (helsepersonelloven § 21) med mindre vilkårene for opplysningsplikt (helsepersonelloven § 33) er oppfylt, eller det foreligger samtykke fra den opplysningene gjelder (helsepersonelloven § 22).

Anbefalte artikler