Vil forenkle normaltariffen

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Færre takster er målet for forenklingsarbeidet av normaltariffen.

Det er staten ved Rikstrygdeverket og Legeforeningen som sammen har tatt initiativ til enklere og bedre takster for allmennleger og for privatpraktiserende spesialister innen fagene øye, gynekologi, psykiatri og nevrologi. To arbeidsgrupper, med utspring i Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), har gått gjennom skogen av takster siden januar, og vil legge frem sine forslag i april.

Forenklingen innebærer sammenslåing av takster og bedre klargjøring av bruk av takstene. Ifølge Arvid Mikelsen i Legeforeningens forhandlingsavdeling er det særlig stort potensial for reduksjon av takster innenfor øyespesialistene og gynekologi.

– Innenfor disse fagene kan det være at man kan fjerne inntil halvparten av prosedyretakstene, sier han.

Også for allmennlegene ligger det an til færre takster, i beste fall en halvering, opplyser Aplf-leder Kjell Maartmann-Moe. – En forutsetning for forenklingsarbeidet er at det ikke skal endre legenes inntektsgrunnlag. Reduksjon av takster må heller ikke gå utover det faglige. Vi vil arbeide for at leger blir honorert for å følge opp kliniske retningslinjer. For å sikre lik kvalitet i allmennpraksis, tror jeg det er veien å gå, tilføyer han.

Arbeidet med forenkling av normaltariffen vil kunne legge føringer på årets lønnsforhandlinger og gjøre dem lettere, men arbeidsgruppenes innstilling binder ikke partene i forhandlinger.

Anbefalte artikler