Støtte og motbør for rusomsorgsreform

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Bedre tilgang til helsetjenester for rusmiddelmisbrukere og et geografisk likeverdig tilbud, er målet for Sosialdepartementets forslag til reform av rusomsorgen (1). I høringsforslaget som ble sendt ut i januar, tar departementet til orde for at ansvaret for spesialiserte behandlingstjenester til rusmiddelmisbrukere blir overført fra fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene. Departementet foreslår at fylkeskommunene beholder ansvaret for omsorgs- og rehabiliteringstiltak for denne klientgruppen.

Bred støtte

De godt og vel 160 høringsinstansene som hadde uttalt seg ved høringsfristens utløp, gir bred støtte til departementet for å styrke og synliggjøre helsetjenestens ansvar for rusmiddelmisbrukere. De støtter også overføring av ansvar fra fylkeskommune til stat. Departementet får derimot ikke tilslutning til forslaget om å dele omsorgen, ved at spesialiserte helsetjenester blir lagt til regionale helseforetak og underlagt helselovgivningen, mens omsorgstjenester forblir et fylkeskommunalt ansvar underlagt sosiallovgivningen. Det blir pekt på at et slikt skille mellom helse- og omsorgstjenester er problematisk, og vanskelig å følge opp i praksis.

Etter planen skal man legge frem et lovforslag for Stortinget før sommeren, med sikte på å gjennomføre reformen fra 1. januar 2003.

Anbefalte artikler