Prioritering må bygge på dokumentasjon

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det sier Idar Magne Holme som er leder for Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet (1). Rådet har ikke drøftet spørsmålet rundt investeringer i PET-teknologi, og Holme vil derfor ikke gi konkrete vurderinger om hvorvidt PET-teknologien er verd sin pris.

Konkurrerende behov

Idar Magne Holme

Han understreker at prioriteringer i helsevesenet dreier seg om to sentrale problemstillinger: Hvilke behandlingstilbud det offentlige skal sørge for og hvordan det skal prioriteres mellom pasientgrupper.

– I diskusjonene rundt PET må man ta stilling til formålet med investeringene og til konkurrerende utstyrsinvesteringer, sier Holme. Han nevner blant annet elektroniske journalsystemer og digitale røntgensystemer som PACS (se side 958) som eksempler på konkurrerende teknologibehov ved norske sykehus.

Idar Magne Holme er også nestleder i styret for Det norske radiumhospital. De siste årene har sykehuset arbeidet målbevisst for å etablere PET som et diagnostisk rutineinstrument (se side 957).

– Er det uproblematisk i denne saken å kombinere styrevervet ved Radiumhospitalet med ledervervet i det regjeringsoppnevnte prioriteringsrådet?

– Som styremedlem ved Radiumhospitalet, er jeg kjent med diskusjonen rundt PET. Jeg har også besøkt sentre i utlandet for å se hvordan teknologien er tatt i bruk. Som leder av prioriteringsrådet er det min oppgave å skaffe et informert og dokumentert grunnlag for beslutninger om prioritering. Dette er to ulike roller det må kunne forventes at jeg ivaretar på en profesjonell måte, sier han.

– Bør Norge etablere et nasjonalt PET-senter?

– Rapporten fra Senter for medisinsk metodevurdering i 2000 anbefalte ikke å innføre PET-utstyr til klinisk rutinebruk. Senere er det kommet nye analyser som tyder på at PET er mye mer enn bare et forskningsverktøy. Det blir stadig viktigere innen diagnostikk og kreftmedisin, og kan få stor betydning for terapivalg og ikke minst pasienters livskvalitet. Jeg vil imidlertid ikke ta stilling til millioninvesteringer i PET-utstyr før det foreligger en vurdering fra Fagrådet for høyspesialiserte somatiske helsetjenester, sier Idar Magne Holme.

Ikke bevis

Professor Knut Rasmussen ved Universitetet i Tromsø er leder for Fagrådet for høyspesialiserte somatiske tjenester. Han opplyser at Fagrådet behandlet spørsmålet om PET-investeringer i 1996.

– En nasjonal utredning konkluderte den gang med at det ikke var grunnlag for å ta i bruk PET i det norske helsevesenet. Det ble imidlertid pekt på at metoden var et viktig verktøy i forskning. Fagrådet sluttet seg til utredningens konklusjoner og tilrådde at det foreløpig ikke burde etableres PET for å løse helsetjenestens behov, sier Rasmussen.

– Siden den gang har det skjedd mye, men jeg har ennå ikke sett bevis for at PET er en uunnværlig teknologi for Helse-Norge. Men jeg er mottakelig for å la meg overbevise, legger han til.

Anbefalte artikler