Lov for innhenting av helseopplysninger?

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Under ledelse av Erik Røsæg leverte det såkalte legeforsikringsutvalget sommeren 2000 den offentlige utredningen Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger (1–3).

I NOU-en foreslås det en rekke lovendringer i forsikringsavtaleloven når det gjelder bruk av helseopplysninger, men det er foreløpig ikke tatt standpunkt til hva som skal følges opp i utredningen, får Tidsskriftet opplyst av Kristin Hagen i Helserettsavdelingen i Helsedepartementet. Hun viser imidlertid til at forslaget om å oppheve forbudet om utlevering av genetiske opplysninger til bruk i risikovurderinger, som utvalgets flertall går inn for, er behandlet forbindelse med evaluering av bioteknologiloven. Bondevik 2-regjeringen går inn for å opprettholde dagens forbud.

I NOU-en anbefaler utvalget at man pålegger selskapene å forklare spørsmål om helserelaterte opplysninger bedre. Utvalget støtter en praksis med at det innhentes få opplysninger i første omgang, og at ytterligere opplysninger fra legejournaler bare skal kunne innhentes dersom de første svarene gir grunn til det. Dersom ikke forsikringsselskapene frivillig gjennomfører en slik praksis, går utvalget inn for å lovfeste dette prinsippet.

Utvalget foreslår videre at et forsikringsselskap ikke skal få innsyn i uredigert journal før relevansen av opplysningene er vurdert av en ekstern sakkyndig, og anbefaler at det blir opprettet en nøytral instans som kan bistå ved oppnevning av sakkyndige i enkelttilfeller. Det blir også foreslått å opprette et veiledende kvalitetssikringsorgan som kan vurdere kvaliteten på erklæringer fra sakkyndige.

Anbefalte artikler