Forenklet funksjonsvurdering på ny sykmeldingsattest

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Det nye skjemaet følger i kjølvannet av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, der sentrale myndigheter og partene i arbeidslivet setter som mål å redusere sykefraværet med minst 20 % innen utgangen av 2005 (1, 2). Representanter fra Legeforeningen, partene i arbeidslivet, Sosialdepartementet og Rikstrygdeverket har utarbeidet blanketten.

Aktivitet fremfor passivitet

– Hensikten med det nye skjemaet er å anspore til at legen hele tiden skal tenke aktivitet og arbeid, fremfor passivitet og sykefravær for pasienten, sier fungerende avdelingsdirektør Nanna Stender i Rikstrygdeverket.

Legen må blant annet foreta en avveiing av om vedkommende som skal sykmeldes kan benytte aktiv sykmelding eller om ordinært arbeid med reisetilskudd kan være et alternativ til sykepenger. Skjemaet har videre en rubrikk for forenklet funksjonsvurdering, hvor legen skal svare på spørsmål om hvorvidt pasienten antas å kunne gjenoppta nåværende arbeid, om pasienten trenger tilrettelagt arbeid eller annet arbeid, hvilke arbeidsoppgaver pasienten ikke bør utføre eller utsettes for, og forhold som berører arbeidsmiljø. Disse opplysningene skal besvares innen fire uker etter at pasienten ble sykmeldt.

– Gjennom denne forenklede funksjonsvurderingen gir legen innspill til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hva arbeidstakeren kan utføre av arbeid til tross for sykdom. Dette er legenes bidrag til et inkluderende arbeidsliv. Vi har store forventninger til at dette blir vellykket, sier Nanna Stender.

Forsøket verdt

Leder av Alment praktiserende lægers forening, Kjell Maartmann-Moe, er spent på om skjemaet vil få noen effekt, men mener at innføring av funksjonsvurdering for å få ned sykefraværet, er forsøket verdt.

– Skjemaet legger opp til en mentalitetsendring. I stedet for å sykmelde folk sjablonaktig, skal legen vurdere om pasienter kan gjøre nytte for seg i en eller annen form på arbeidsplassen, og gi råd og hjelp til arbeidstaker og -giver om hvordan eventuell restfunksjon kan utnyttes. Når man for eksempel må fylle ut en egen rubrikk om at en person ikke kan gå på arbeid, må legen kanskje tenke seg mer om før han eller hun vurderer om pasienten må være helt borte fra arbeid. Ut fra faglige så vel som samfunnsmessige betraktninger, er det viktig at leger bidrar med sitt for å få ned sykefraværet, mener Maartmann-Moe.

Han presiserer at den nye sykmeldingsattesten ikke skal gi merarbeid for legen.

Anbefalte artikler