Bioteknologiloven blir evaluert

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Stortingsmeldingen som ble lagt frem av helseminister Dagfinn Høybråten før påske, skal gi Stortinget mulighet til å evaluere og ta stilling til de ulike delene av loven på et generelt grunnlag.

Lovendringer i vente

– Evalueringen av bioteknologiloven har vært bebudet i flere år. Meldingen inneholder ikke et spesifikt lovforslag, men drøfter ulike aspekter ved og konsekvenser av dagens lovgivning, samt status på fagfeltet. Blant annet gjelder dette spørsmål knyttet til prøverørsbefruktning, fosterdiagnostikk, genterapi, gentester og bruk av genetiske opplysninger i forsikringssammenheng, sier statssekretær Kristin Ravnanger i Helsedepartementet.

Hun opplyser at departementet også forbereder et lovforslag som forbyr terapeutisk kloning og regulerer forskningen på stamceller.

Stortingsmeldingen foreslår endringer og reguleringer i en rekke kapitler i lov om medisinsk bruk av bioteknologi:

Kunstig befruktning

Det foreslås at forbudet mot lagring av ubefruktede egg oppheves, at sæddonors anonymitet oppheves og at behandlende lege skal ha plikt til å informere om alternativer til kunstig befruktning. Bestemmelsen om at kunstig befruktning bare kan tilbys gifte eller samboende kvinner videreføres og forbudet mot eggdonasjon opprettholdes.

Fosterdiagnostikk

Det foreslås å videreføre dagens restriktive praksis, men med visse prinsipielle endringer. Det skal klargjøres at fosterdiagnostikk bare kan foretas dersom det foreligger konkret risiko for alvorlig arvelig sykdom eller utviklingsavvik. Vilkårene for hvem som kan gis tilbud om fosterdiagnostikk lovfestes. Ultralydundersøkelser som har til formål å utelukke arvelig sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret, skal omfattes av lovens bestemmelse om godkjenning og rapportering. Kvinnens eller parets rett til informasjon og veiledning i forbindelse med fosterdiagnostikk skal styrkes.

Genetikk og genterapi

Genetisk veiledning skal gis av spesialutdannet personell. Forbudet mot bruk av genetiske opplysninger i forsikringssammenheng opprettholdes. Godkjenningsordningen for genetiske undersøkelser forenkles, slik at det ikke lenger skal være nødvendig å godkjenne ulike teknologiske metoder.

Kravet om at genterapi skal begrenses til alvorlig sykdom, opprettholdes. Forbudet mot genterapi på befruktede egg opprettholdes. Det innføres forbud mot genterapi på fostre. Dagens godkjenningsordning for genterapi forenkles.

Anbefalte artikler