Viktig dom for fremtidige røykesaker

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Partene stod langt fra hverandre i februar da ankesaken til Robert Lunds enke ble ført i Frostating lagmannsrett. Til tross for en mulig anke til Høyesterett, vil Asgeir Storvands sak gå som planlagt, mener høyesterettsadvokat Finn Grøstad. Foto A.E. Næss, Scanpix

Ifølge boken Det store bedraget (1) var det i 1998, samme år som Andresen-familien solgte Tiedemanns Tobaksfabrik til Skandinaviske Tobakkskompani (ST), kjent at bedriften ville bli saksøkt av Robert Lund og Asgeir Storvand. – ST var redd for å tape sakene og la inn en klausul i kontrakten om at de gamle eierne måtte dekke et eventuelt tap i rettssalen, skriver forfatterne og trekker den slutning at Andresen-familien må betale erstatning dersom bedriften taper i retten.

Opptrådt uaktsomt

Storvands sak kommer opp i Oslo tingrett 9. april og det er satt av tre uker til rettsforhandlingene. Asgeir Storvands sak ble i 1998 prøvd i laveste rettsinstans som er forliksrådet, men det ble ikke oppnådd enighet på noen punkter: Asgeir Storvand krevde penger, men fikk et klart og entydig nei fra Tiedemanns.

Høyesterettsadvokat Finn Grøstad leverte inn stevning på vegne av sin klient i oktober 1999. Det juridiske grunnlaget for erstatningskravet er foreløpig anslått til 3 millioner kroner: – Vi begrunner vårt krav med at Tiedemanns Tobaksfabrik har opptrådt uaktsomt, og at bedrifter som sender produkter ut på markedet har et såkalt «ulovfestet, objektivt ansvar», sier Grøstad.

Han mener det må stå for Asgeir Storvands egen regning hvorvidt motparten bevisst skal ha trenert saken i rettsapparatet.

– Dette er en stor og tung sak, hvor utfallet vil være prinsipielt viktig for kommende røykesaker, sier høyesterettsadvokaten. Han er forsiktig i ordbruken, og vil nødig si noe som likner på forhåndsprosedering før saken skal opp for domstolene.

Hemmelighold

Grøstad sier at han og klienten vil kjøre på mange av de samme punktene som i Lund-saken. Sakene har mange likhetstrekk, som for eksempel at saksøkerne begynte å røyke i 1950-årene, da helsefarene ikke var kjent. Begge ble også innvilget fri rettshjelp, Asgeir Storvand etter først å ha fått to avslag.

– Men det er også vesentlige forskjeller mellom sakene: Min klient er i live, han fikk en annen sykdom enn Robert Lund på grunn av sin røyking, og han klarte å stumpe røyken i 1995.

Da Lunds sak var oppe i Orkdal herredsrett høsten 2000, var det et viktig anliggende å få vite hva Petterøes nr. 3 inneholder. Lunds advokat, Edmund Asbøll, ville også få avslørt om fabrikken har tilsatt stoffer som øker avhengigheten (1). På vårparten samme år bad Statens tobakksskaderåd om å få vite alt om tilsettingsstoffene i de enkelte tobakksproduktene som selges i Norge. Tobakksskaderådet fikk svar som Tiedemanns Tobaksfabrik inntil da hadde holdt hemmelig. Opplysningene ble brukt i rettssaken, men ble ikke offentliggjort. Begrunnelsen var forretningshemmeligheter (2).

Erkjent ansvar i USA

I en nylig avsagt høyesterettsdom i Finland, tapte en saksøker med kreft i strupehodet erstatningssøksmålet han anla mot en finsk tobakksprodusent.

– Årsaken var at retten ikke fant grunn til å påvise at det var utøvd uaktsomhet fra industriens side, sier Grøstad. Han viser til flere domsavsigelser i USA, og mener det skyldes kulturforskjeller at utfallet der har vært annerledes enn i Europa.

– Tobakksindustrien i USA har inngått forlik som har betydd utbetalinger i milliardklassen til saksøkerne. Å inngå et forlik innebærer at man erkjenner de mindre gunstige forhold ved egen virksomhet. I Norge derimot, har ikke industrien erkjent et tilsvarende ansvar, sier Grøstad.

Da familien Lunds ankesak ble ført i Frostating lagmannsrett i februar, skal Tiedemanns’ advokater ha lent seg på den finske dommen (3). Finn Grøstad mener imidlertid han har en god sak på sin klients vegne. Blant annet gav jusprofessor Asbjørn Kjønstad ved Universitetet i Oslo tyngde til Lund-sakens juridiske sider. Han iførte seg forsvarerkappen sammen med Edmund Asbøll.

Før rettssaken i Trondheim prøvde Tiedemanns å underkjenne Kjønstad som medforsvarer for Robert Lunds etterlatte (4). Bedriften mente at jusprofessoren kom i en uheldig rolle som advokat, ettersom han i mange år har vært sentral i Tobakksskaderådet. Klagen ble imidlertid avvist av Justisdepartementet og lagmannsretten oppnevnte ham som advokat.

– Asbjørn Kjønstad gikk foran og banet vei for oss med sin juridiske ekspertise, mener Finn Grøstad. Foruten Kjønstad vil ytterligere sju sakkyndige gå i vitneboksen under hovedforhandlingene til Asgeir Storvands sak (se ramme).

Utsatt?

Ifølge Tone Bergli Joner og Per Erik Joner (1) ligger ca. 50 nye saker mot tobakksindustrien og venter på rettslig avgjørelse. Fordi Lund-saken vil skape presedens, tror Asgeir Storvands advokat at også den vil bli anket til Høyesterett – uansett utfall.

Domsavsigelse i ankesaken som Lunds enke anla mot Tiedemanns, er etter planen berammet til 22. mars. Deretter vil partene ha én måned på seg for eventuelt å anke til landets høyeste rettsinstans.

– Kan situasjonen bli at Storvands sak blir trukket inntil en endelig avgjørelse er falt i Høyesterett?

– Ja, teoretisk kan det skje. Men jeg tror ikke det er grunnlag for at vår sak blir utsatt.

Den vil gå som planlagt, svarer advokat Finn Grøstad.

Sakkyndige for Asgeir Storvand
  • – Per Morten Sandset, Ullevål universitetssykehus og Per Lund Johansen, professor emeritus er oppnevnt som medisinsk sakkyndige.

  • – Per Schioldborg, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo er psykologisk sakkyndig. Han skal uttale seg om nikotinavhengighet, sammen med Erik Dybing, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  • – Karl Erik Lund, Statens institutt for rusmiddelforskning skal uttale seg om sosiologiske forhold, bl.a. om virkning av reklame.

  • – Tore Sanner, Det norske radiumhospital og Kjell Bjartveit, professor emeritus skal uttale seg om forsøk utført av tobakksindustrien.

Anbefalte artikler