K.M. Tveit svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gunnhild Gislerud spør om onkologene ved Ullevål universitetssykehus og andre onkologer kjenner studien av Sargent og medarbeidere og hvordan vi vil forholde oss til den.

  Den nasjonale anbefalingen gitt av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) vedrørende adjuvant kjemoterapi ved cancer coli Dukes’ C, er at pasienter under 75 år bør tilbys kjemoterapi med 5-FU + folinat i seks måneder (1, 2). Bakgrunnen for anbefalingen er at flere studier har vist en bedring i langtidsoverlevelse med ca. 10 % (relativ bedring 20 – 30 %). Studiene er stort sett gjennomført hos pasienter under 75 år. Derfor har verken NGICG eller Ullevål universitetssykehus anbefalt slik behandling over 75 år. Erfaringsmessig er det mer toksisitet i en så høy aldersgruppe, hvilket ofte gir lavere doseintensitet, og man kan ikke uten videre ekstrapolere resultatene til denne gruppe.

  Sargent og medarbeidere har foretatt en sammenslått analyse av pasienter som inngikk i sju studier med totalt 3 351 pasienter. De fant at effekten av behandlingen også var til stede hos pasienter over 70 år. Deres konklusjon er at selekterte eldre pasienter (over 70 år) kan gjennomføre slik behandling med samme nytteverdi som yngre pasienter. Jeg er enig i dette inntil 75 år, men mener resultatene ikke taler for generelt å behandle pasienter over 75 år. Pasienter over 70 år i nevnte studie er opplagt en meget selektert gruppe, idet de kun utgjorde 15 % av de inkluderte pasienter, mens de i henhold til Kreftregisterets statistikk utgjør 66 % av pasientene med coloncancer. Det er å anta at det kun er de aller friskeste og sterkeste over 70 år som er inkludert i studiene. I Norge behandler vi i dag pasienter opptil 75 år, og jeg tror det er en riktig anbefaling også i tiden fremover.

  Det er enighet i det norske fagmiljø om at pasienter under 75 år skal ha tilleggsbehandling. Vi mener ikke det er godtgjort at pasienter over 75 år skal tilbys tilsvarende behandling. Nye studier bør undersøke om undergrupper av pasienter over 75 år i for øvrig god helsetilstand og med gode leveutsikter også bør ha tilleggsbehandling.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media