Riksrevisjonen påpeker svikt i finansieringssystemet

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering av somatiske sykehus som ble overlevert Stortinget 14. februar (1).

Tilgjengelighet til helsetjenester henger nøye sammen med ventetiden for den enkelte pasient. Til tross for dette mangler halvparten av sykehusene informasjon om ventelistepasientene i ledelsesrapportene. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om manglende oppmerksomhet på ventelistepasientene i ledelsesrapportene har ført til unødig lang ventetid for mange pasienter.

Etter Riksrevisjonens vurdering har manglene som er påpekt i rapporten, svekket mulighetene som ligger i finansieringsordningen til å behandle flere pasienter.

Mangelfull medisinsk registrering

Det fremgår av Riksrevisjonens undersøkelse at kvaliteten på de medisinske registreringene i sykehusene ikke er tilfredsstillende. Den medisinske registreringen skal følge et fastsatt kodeverk, og i 18% av 336 undersøkte pasientopphold er det brukt feil DRG-klassifisering.

Registreringen av pasientoppholdene har betydning for refusjonen som sykehusene mottar og feil registrering kan påvirke i hvilket omfang ulike pasientgrupper blir behandlet.

Riksrevisjonen konkluderer med at Helsedepartementet så snart som mulig må sørge for å utvikle bedre styrings- og rapporteringssystemer i driften av sykehus. Helsedepartementet har allerede meldt til Riksrevisjonen at det nå skjer en vesentlig endring av organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.

Departementet vil i det videre arbeidet ta med seg de synspunkter og vurderinger som Riksrevisjonen trekker frem også i vurderingen av nye finansieringsordninger for sykehusene

Rapporten kan leses på Riksrevisjonens Internett-side: www.riksrevisjonen.no

Anbefalte artikler