Fem regionale helseforetak styrer 47 små

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Spesialisthelsetjenesten slik den nå er organisert, styres fra Eieravdelingen i Helsedepartementet med ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine i spissen.

Det er opprettet fem regionale helseforetak etter samme geografiske inndeling som de tidligere helseregionene hadde (fig. 1). De regionale helseforetakene har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenestene innen sitt område og har overtatt oppgaver etter fylkeskommunene.

Alle offentlige sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste er organisert i 47 selvstendige helseforetak som ligger under de regionale helseforetakene.

Reformen omfatter 84 offentlig eide sykehus slik at flere sykehus kan inngå i ett helseforetak. I tillegg omfatter reformen psykiatriske institusjoner, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, laboratorier og institusjoner innen rusomsorgen. Fremtidig forankring for barnevern, øvrig rusomsorg og tannhelsetjeneste skal utredes.

Regjeringen skal hvert år fremme forslag til budsjett og styringsdokumenter som utarbeides for hvert av de regionale helseforetakene. Stortinget vedtar budsjettet, men eierrollen utøves gjennom foretaksmøtet, det vil si Helsedepartementet som er helseforetakets høyeste organ. Statsråden er høyeste beslutningsmyndighet. Foruten budsjettildelingen er lover og forskrifter viktige styringstiltak.

Figur 1 De fem regionale helseforetakene med 47 underliggende helseforetak (Sykehusapotekene Sør-Østlandet ANS er et av dem). Under dette administrative nivået er omkring 240 virksomheter organisert: 84 somatiske sykehus, samt psykiatriske institusjoner, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, laboratorier, deler av rusomsorgen og spesialister med driftsavtale.

Hva er et helseforetak?
 • – Helseforetak er et rettssubjekt med egen handlingsevne rettslig og økonomisk.

 • – Helseforetaket skal sørge for best mulig drift innen de økonomiske rammer som eierne og Stortinget har satt.

 • – Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for sine ansatte. 100 000 personer er berørt av reformen.

 • – Helseforetakene skal ha et styre og en daglig leder med fullmakter fastsatt i loven. Overordnet styring skjer gjennom bevilgninger, vedtekter og foretaksmøter. Helseministeren utgjør foretaksmøtet som øverste myndighet.

 • – Foretaksmøtet (generalforsamlingen) er øverste myndighet for helseforetaket. Styret oppnevnes i foretaksmøtet.

 • – Inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer og varamedlemmer skal være valgt fra de ansatte.

 • Kilde: www.dep.no./shd/sykehusreformen

Helse Nord RHF

 • Fylker: Nordland, Troms, Finnmark

 • Forvaltning: De seks helseforetakene i Helse Nord RHF har ca. 10 000 ansatte og omsetter for ca. 4,5 milliarder kroner i år.

 • Direktør: Marit Eskeland

 • Styreleder: Olav Helge Førde

 • Administrasjon: Statens hus, 8002 Bodø. Telefon 75 53 14 60. www.helse-nord.no

Helse Midt-Norge RHF

 • Fylker: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

 • Forvaltning: De sju helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF har ca. 14 000 ansatte og omsetter for ca. 7 milliarder kroner i år.

 • Direktør: Paul Hellandsvik

 • Styreleder: Ragnhild Berge

 • Administrasjon: Postboks 464, 7501 Stjørdal.

 • Telefon 74 83 99 00. http://odin.dep.no/shd/sykehusreformen

Helse Vest RHF

 • Fylker: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

 • Forvaltning: De fem helseforetakene i Helse Vest RHF har ca. 12 500 ansatte og omsetter for ca. 12 milliarder kroner i år.

 • Direktør: Herlof Nilssen

 • Styreleder: Anne Kverneland Bogsnes

 • Administrasjon: Postboks 303, Forus, 4066 Stavanger. Telefon 51 96 38 00. http://odin.dep.no/shd/sykehusreformen

Helse Sør RHF

 • Fylker: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

 • Forvaltning: De 13 helseforetakene under Helse Sør RHF har om lag 20 000 ansatte og omsetter for ca. 12 milliarder kroner i år. Sykehusapotekene Sør-Østlandet ANS omfatter 16 sykehusapotek og er et samarbeid med Helse Øst. Karl Glad er styreleder for disse.

 • Direktør: Steinar Stokke

 • Styreleder: Nils Fredrik Wisløff

 • Administrasjon: Fylkeshuset, 3706 Skien. Telefon 35 58 42 00. www.helse-sor.no

Helse Øst RHF

 • Fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

 • Forvaltning: De 15 helseforetakene i Helse Øst RHF har om lag 25 000 ansatte og omsetter for ca. 17 milliarder kroner i år. Sykehusapotekene Sør-Østlandet ANS omfatter 16 sykehusapotek og er et samarbeid med Helse Sør. Karl Glad er styreleder for disse.

 • Direktør: Tor Berge

 • Styreleder: Siri Hatlen

 • Administrasjon: Postboks 4353, 2319 Hamar. Telefon 62 58 55 00. www.helse-ost.no

Anbefalte artikler