Gruppeterapi ved brystkreft

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Studier i 1970- og 80-årene viste at psykologiske forhold påvirket levetiden hos pasienter med brystkreft. I en mye omtalt studie fra 1989 fant man en dramatisk økning av levetiden etter såkalt støttende, ekspressiv gruppeterapi (1). Senere er det vist at funnet trolig skyldtes pasientseleksjon og ikke behandlingen (2). Likevel har mange behandlere og pasienter trodd at psykologisk behandling kan øke overlevelsen hos kreftpasienter. En metodisk svært god multisenterstudie fra Canada synes nå å kunne avklare dette spørsmålet (3).

Studien omfattet 235 kvinner med metastatisk brystkreft og forventet levetid på mer enn tre måneder. Av disse fikk 158 denne type gruppeterapi i tillegg til onkologisk behandling, mens 77 kvinner i kontrollgruppen fikk onkologisk behandling. Begge gruppene fikk støttebehandling og lindrende behandling etter behov.

Gruppeterapien påvirket ikke overlevelse (17,9 måneder i intervensjonsgruppen og 17,6 måneder i kontrollgruppen). Intervensjonen reduserte psykiske symptomer og smerter hos kvinner med høyt nivå av psykiske symptomer ved oppstart av behandlingen.

– Troen på at psykiske forhold påvirker levetiden kan lede til selvbebreidelser og følelse av personlig svikt. Funnene er derfor viktige i klinisk, palliativt arbeid, sier førsteamanuensis Jon Håvard Loge ved Kompetansesenteret for lindrende behandling, Ullevål universitetssykehus og Institutt for medisinske atferdsfag, Universitetet i Oslo.

Anbefalte artikler