Urter med påstått medisinsk effekt

Legemidler i praksis
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange gamle og nye legemidler er basert på definerte potente substanser isolert fra planter eller mikroorganismer. Naturmidler basert på planter (urtemidler) som ikke er godkjente legemidler er derimot ofte blandinger av mange substanser, gjerne markedsført i legemiddelliknende form. Populariteten av slike midler er økende i den vestlige verden, ikke minst blant ressurssterke og velutdannede mennesker. Mange pasienter som oppsøker lege bruker urtemidler. Kunnskap om hvorfor pasienter bruker urter, om mulige effekter, mulige skadevirkninger og om interaksjoner med legemidler er derfor nyttig.

  For å forbedre kommunikasjon og få frem nyttige anamnestiske opplysninger er det nødvendig med et åpent sinn og aktuell bakgrunnskunnskap. De fleste brukere av urtemedisin vil neppe bry seg om avvisende holdninger hos leger (1).

  Begrepsdefinisjoner vedrørende alternativ medisinsk bruk av urter er omtalt av Aarbakke-utvalget (2). En filosofi om at det er bedre med et mangfold av ”myke” effekter enn med én potent, målrettet virkning har fotfeste blant brukere og utøvere av urtemedisin (3). Innen alternativ medisin er bruk av urter som inneholder potente substanser stort sett forlatt. Dette bidrar til den feilaktige forestillingen om at naturstoffer bare er trygge og ”snille”.

  Disse midlenes popularitet står i kontrast til mengden og kvaliteten på tilgjengelig klinisk dokumentasjon. Dette kan delvis forklares med at midlene kan være vanskelige å patentbeskytte, noe som medfører manglende økonomisk incitament for å gjøre kliniske studier. Såkalte naturlegemidler, som er vurdert av Statens legemiddelverk, har en dokumentert produksjonsmåte, men det er ikke vitenskapelige krav til virksomhet eller sikkerhet (4). For andre markedsførte urtemidler vil ingen av disse aspektene kunne garanteres. Det finnes eksempler på at urtemidler er tilsatt syntetiske legemidler for å ”øke effekten”.

  Klinisk effekt, bivirkninger og interaksjoner

  Klinisk effekt, bivirkninger og interaksjoner

  En oversikt over bruksområder, bivirkninger og interaksjoner knyttet til vanlig brukte urtemidler gjengis i tabell 2 (3, 5 – 11). Man må regne med at ulike droger, ekstrakter eller preparater fremstilt av én bestemt plante vil være forskjellige med hensyn til biologiske effekter. Mengden av innholdsstoffer vil også variere mellom ulike produksjonsserier (batch) av et preparat.

  Tabell 2  

  Bruksområde og uønskede effekter av urtemidler¹

  Norsk navn Latinsk navn

  Foreslått bruksområde og dokumentasjon av kliniske effekter

  Forfatterens kommentar

  Mulige bivirkninger

  Mulige legemiddelinteraksjoner

  Dvergpalme Serenoa repens

  Benign prostatahyperplasi²

  Symptomatisk forbedring hos enkelte, men ikke de fleste

  Gastrointestinale besvær, østrogene og antiandrogene effekter

  Androgener?

  Ginseng (asiatisk) Panax ginseng

  Fysisk ytelse³, kognitive funksjoner³, immunsystemet³, type 2-diabetes³ og psykisk velbefinnende⁴

  Manglende, inadekvate eller tvetydige data for alle bruksområder

  Diaré, hypertensjon, hypoglykemi, søvnvansker, mani, uro, takykardi, østrogene effekter, vaginale blødninger, mastalgi, ødem, amenoré, hudreaksjoner

  Nedsatt effekt av warfarin og antihypertensiver, økt effekt av monoaminoksidasehemmere

  Hestekastanje Aesculus hippocastanum

  Venøs insuffisiens²

  Bare kortvarige studier

  Kløe, kvalme, hodepine, svimmelhet, gastrointestinale besvær, nyresvikt, levertoksisitet, anafylaksi, allergi

  Ingen kjente

  Hvitløk Allium sativum

  Hyperlipidemi³, claudicatio intermittens⁴, forkjølelse⁵

  Dokumentert, men ubetydelig senkende effekt på serumkolesterol

  Halitosis, platehemmende virkning, gastrointestinale besvær, allergiske reaksjoner

  Warfarin (platehemming og INR-økning)

  Ingefær Zingiber officinale

  Sjøsyke⁶, hyperemesis gravidarum⁶, cytostatikaindusert kvalme⁶, postoperativ kvalme³

  Små studier kan tyde på gunstig effekt ved kvalme og oppkast

  Halsbrann

  Warfarin?

  Kjerringrokk Equisetum arvense

  Nyrestein⁵, urinveisinfeksjoner⁵

  Ingen kliniske holdepunkter

  Ingen kjente

  Ingen kjente

  Løvetann Taraxacum officinale

  Urinveisinfeksjoner⁵

  Ingen kliniske holdepunkter

  Ingen kjente

  Ingen kjente

  Matrem Tanacetum parthenium

  Forebygging migrene³

  Noen positive studier, men den beste studien finner ingen effekt

  Munnsår, betennelse i munnslimhinne og tunge, redusert smakssans, leppeødem, gastrointestinale besvær, platehemming

  Warfarin (økt blødningsfare pga. platehemming)

  Melbær Arctostaphylos uva-ursi

  Urinveisinfeksjoner⁵

  Ingen kliniske holdepunkter

  Levertoksisitet, mørk urin, muligens kreftfremkallende

  Ingen kjente

  Misteltein Viscum album

  Palliativ kreftbehandling³

  Mange inadekvate studier. Bedre studier støtter ikke bruken

  Smerte i underekstremitetene, feber, smerte på injeksjonsstedet, anafylaksi, kardiovaskulære og sentralnervøse bivirkninger, gastrointestinale blødninger, levertoksisitet

  Kardiovaskulære legemidler, sentralnervøst dempende legemidler, immunsuppresiver

  Nattlys Oenothera biennis

  Premenstruelt syndrom³, atopisk eksem³, revmatiske lidelser³, schizofreni³

  Kanskje gunstig ved revmatiske lidelser, men ingen avgjørende studier

  Senker krampeterskelen

  Antiepileptika

  Prikkperikum(Johannesurt) Hypericum perforatum

  Depresjon², søvnvansker⁴

  Mange positive studier ved depresjon, men den største studien hadde negativ konklusjon

  Gastrointestinale symptomer, allergiske reaksjoner, tretthet, uro, fotosensibilisering, toksisk nevropati, maniske reaksjoner

  Medikamenter som øker serotonerg transmisjon, redusert effekt av mange legemidler

  Purpursolhatt Echinacea purpurea

  Forkjølelse³

  Terapeutisk effekt ikke adekvat dokumentert. Ingen holdepunkter for profylaktisk effekt

  Hudreaksjoner, respiratoriske reaksjoner, levertoksisitet, forverring av sykdommer med autoimmun komponent, økt spyttsekresjon

  Redusert effekt av immunsuppressiver

  Svarthyll Sambucus nigra

  Influensa⁶

  Én liten studie; oppfølgende studier er ikke publisert på sju år

  Ingen kjente

  Ingen kjente

  Tempeltre Ginkgo biloba

  Kognitiv svikt², tinnitus⁴, claudicatio intermittens²

  Gunstig ved kognitive forstyrrelser. Den største studien om tinnitus viste ikke gunstig effekt. Beskjeden forbedring ved claudicatio

  Hemmer plateaktiverende faktor, hjerneblødning, gastrointestinale besvær, hodepine, hudreaksjoner, redusert krampeterskel

  Warfarin, platehemmere, antiepileptika, trisykliske antidepressiver

  Tetre Melaleuca alternifolia

  Lokalt antiseptikum, akne³, hudmykoser³

  Ingen avgjørende studier om hudlidelser

  Kontaktdermatitt, peroral bruk forbindes med alvorlig sentralnervøs toksisitet

  Ingen kjente

  Tranebær Vaccinium macrocarpon

  Forebygging av urinveisinfeksjoner³, behandling av urinveisinfeksjoner⁵

  Ingen betydningsfulle effekter ved symptomatiske infeksjoner

  Ingen kjente, men ikke alle liker smaken

  Ingen kjente

  Vendelrot Valeriana officinalis

  Søvnvansker³, uro⁵

  Ingen avgjørende kliniske data for noen av de foreslåtte bruksområdene

  Levertoksisitet, sedative effekter, hodepine, hjerterytmeforstyrrelser, uro

  Forsterker effekten av sentralnervøst dempende legemidler

  • Tabellen bygger på opplysninger fra samtlige kilder referert i artikkelen, samt en rekke andre tidsskriftartikler og leksikografiske opplysninger (spesifikke kildereferanser fås ved henvendelse til forfatteren)

  • Metaanalyse eller systematisk oversiktsartikkel med overveiende gunstig konklusjon er publisert

  • Metaanalyse eller systematisk oversiktsartikkel med overveiende tilbakeholden eller negativ konklusjon er publisert

  • Randomiserte, placebokontrollert(e) studie(r) med negativ konklusjon er publisert

  • Ingen relevante kliniske studier funnet

  • Randomiserte, placebokontrollert(e) klinisk(e) studie(r) med gunstig konklusjon er publisert

  • ² og³ forutsetter at det foreligger enkelte placebokontrollerte studier

  Tilgjengelige kliniske data er ikke uten metodologiske feil og kan ha publikasjonsbias. I prinsipp vil alle substanser med farmakologiske effekter, inklusive substanser i urter ha bivirkninger, og kunne føre til legemiddelinteraksjoner. Bruk av enkelte urtemidler kan være uheldig ved operasjoner. Seponering én uke før planlagt kirurgi er generelt tilstrekkelig.

  Graviditet og amming

  Graviditet og amming

  Urtemidler har knapt vært gjenstand for studier vedrørende graviditet og amming. Ettersom eventuelle gunstige effekter vanligvis er svakt dokumentert, er det oftest ingen klar fordel som oppveier en eventuell risiko, også om risikoen bare er teoretisk. Bruk av urtemidler under graviditet eller ved amming kan sjelden forsvares hos den aktuelle pasientgruppen og bør derfor frarådes.

  Spalten er redigert av Olav Spigset i samarbeid med Avdeling for legemidler ved St. Olavs Hospital og de øvrige klinisk farmakologiske miljøene i Norge

  Se også kunnskapsprøve på www.tidsskriftet.no/quiz

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media