Elektroniske epikriser og elektronisk pasientjournal

Nils Stangeland Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 2/2002 er det referert fra et seminar i Bergen i desember 2001 (1). Det angis at 90 % av primærlegene har innført elektronisk pasientjournal, mens sykehusene henger etter. Bare et titall sykehus har innført elektronisk pasientjournal, ifølge referatet.

Henger virkelig sykehusene etter i innføringen av elektronisk pasientjournal? Hvorfor har utviklingen av løsning for elektroniske epikriser tatt så lang tid? Hva er definisjon på elektronisk pasientjournal?

I Forskrift for pasientjournal fra Sosial- og helsedepartement heter det: ”Pasientjournal/journal: samling eller sammenstilling av nedtegnede/registerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 40 første ledd” (2). I sykehusene vil denne definisjonen måtte dekke alle IT-systemer og all papirdokumentasjon som inneholder pasientopplysninger. Det vil i praksis bli svært mange systemer som må være innbyrdes integrert for å gi behandlerne informasjonen i et brukergrensesnitt.

Man kan ikke sette likhetstegn mellom primærlegens elektroniske pasientjournal og sykehusets elektroniske pasientjournal, fordi systemene ikke inneholder samme type data. Primærlegens elektroniske pasientjournal svarer til den delen av sykehusets elektroniske pasientjournal som inneholder den medisinske dokumentasjon, altså bare en liten del av sykehusenes elektroniske pasientjournal.

Forholdet omkring informasjonsteknologi og journalrutiner ved sykehus i daværende helseregion 2 ble undersøkt og publisert i 1999 (3). Undersøkelsen viste at det ved sykehusene var innført svært mange forskjellige systemer, men de fleste sykehusene hadde innført en eller annen form for elektronisk pasientjournal eller var i gang med dette. I et materiale fra Kvalis-prosjektet ved NTNU (4) angis det at 47 av 75 undersøkte sykehus har lisens for elektronisk pasientjournal. Elektronisk pasientjournal er i utstrakt bruk ved alle sykehus som har programvaren fra Europedian Medical Solution (sju fylker) og fra DIPS (fem fylker). I disse 12 fylkene har stort sett alle sykehusene innført en elektronisk pasientjournal som tilsvarer primærlegens system.

Sykehuset Telemark kan fra 1.1. 2002 tilby alle legekontorer i sitt opptaksområde som har systemene Infodoc og Profdoc WinMed, elektronisk overføring av medisinske dokumenter (epikriser etc.), mikrobiologisvar og vanlige laboratoriesvar. Legekontor som bruker systemet Profdoc Vision kan fremdeles ikke motta elektroniske dokumenter.

Innføring av en totalt elektronisk pasientjournal i sykehus vil koste svært store beløp. Har helseforetakene disse pengene?

Anbefalte artikler