Helse og livskvalitet ved benigne gynekologiske problemer

Toril Rannestad Om forfatteren
Artikkel

Målet med forskningsprosjektet var å kartlegge kvinners selvopplevde helse, livskvalitet og symptomer både før og etter hysterektomi. Studien hadde en eksperimentell longitudinell design, bestående av 111 kvinner med benigne gynekologiske problemer som fikk gjennomført hysterektomi. Kvinnene ble testet før operasjonen og seks og 12 måneder etterpå. Kontrollgruppen bestod av 173 kvinner fra normalpopulasjonen. Disse ble testet én gang. Ferrans & Powers’ livskvalitetsindeks, Goldbergs generelle helsespørreskjema og sykdomsspesifikke spørsmål ble brukt. Gjennomsnittsalderen var 45 år.

Kvinner som lider av benigne gynekologiske problemer har signifikant dårligere helse og lavere helse/funksjonsdel av livskvaliteten sammenliknet med kontrollgruppen. De lider i større grad av symptomer som underlivssmerter, tretthet, søvnproblemer og urininkontinens (p< 0,01). Seks måneder etter at hysterektomi var utført, forbedret kvinnenes livskvalitet, helse og symptomer seg (p< 0,01) og kom på nivå med kontrollgruppens. Resultatene vedvarte også 12 måneder etter operasjonen. Nye problemer så ikke ut til å følge intervensjonen, og majoriteten av pasientene følte seg heller ikke mindre kvinnelige enn før.

I moderne samfunn lever de fleste kvinner i 40-årene et aktivt liv med både arbeid, videreutdanning, familie og fritidsaktiviteter. Gynekologiske problemer som smerter, store og uregelmessige blødninger og de følgene dette gir, kan influere negativt på en slik livsførsel. God helse, slik at man føler seg vel og kan fungere i sosiale sammenhenger, verdsettes høyt, og kvinner søker medisinsk hjelp for å oppnå dette. Hysterektomi er et effektivt middel til å hjelpe kvinner som lider av alvorlige, men godartede gynekologiske problemer.

  • Avhandlingens tittel

  • Health and quality of life in women suffering from benign gynaecological disorders

  • Utgår fra

  • Seksjon for sykepleievitenskap

  • Institutt for samfunnsmedisinske fag

  • Disputas (dr.polit.) 18.12. 2001

  • Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler