Turnusleger i fødselspermisjon blir sak for Likestillingsombudet

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Yngre legers forening (Ylf) har i løpet av 2001 mottatt flere henvendelser fra kvinnelige turnusleger som ikke har kunnet vende tilbake til turnusplassen sin for å fullføre tjenesten etter fødselspermisjon. Beskjeden fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har vært at de må skaffe seg plass selv. Likestillingsombudet har i løpet av siste halvår i 2001 fått fire henvendelser som gjelder slike saker.

Endret praksis?

Ylf hevder at årsaken til at man har fått en oppblomstring av disse sakene, er at autorisasjonskontoret har endret praksis i forbindelse med fødselspermisjon og turnustjeneste.

– Det har vært vanlig at en turnuslege beholder turnusplassen, slik at det som gjenstår av turnustjenesten kan gjennomføres etter permisjonen, sier juridisk rådgiver Bjørn Ove Kvavik i Yngre legers forening.

Han viser til retningslinjer fra Statens helsetilsyn som er nedfelt i rundskriv IK-17/98, punkt 3.5. Når turnusleger som har vært i fødselspermisjon nå får beskjed fra autorisasjonskontoret at de selv må skaffe turnusplass for resttjeneste, mener Kvavik at kontoret bruker punkt 3.6 om fravær i stedet. Ved fravær utover fire uker er turnuslegen etter dette punktet selv ansvarlig for å skaffe seg turnusplass for resttjenesten.

– En praksis hvor turnuslegen må skaffe plass selv, er en urimelig ordning. Foruten å være i strid med retningslinjene, mener jeg den må være i strid med likestillingsloven, sier Kvavik.

Ylf påpeker at det skaper store problemer for de kvinnelige turnuslegene selv å skaffe plass til resttjeneste.

– Det er særlig problematisk når legemarkedet er mettet og det er for mange turnusleger i forhold til antall turnusplasser, slik tilfellet er i dag. Det er også en ekstra byrde å flytte med et lite barn, hvis man for eksempel får plass et annet sted. I verste fall kan en slik praksis gjøre det vanskelig for kvinner å få autorisasjon som lege, mener Kvavik.

Ny praksis: Nå må kvinnelige turnusleger som skal fullføre turnustjenesten etter fødselspermisjon, selv finne plass for resttjenesten. Illustrasjonsfoto

Brudd på likestillingsloven?

Etter en henvendelse fra Yngre legers forening bad Likestillingsombudet i oktober 2001 autorisasjonskontoret om svar på hvorvidt man har vurdert om konsekvensen av dagens praksis kan være at disse kvinnene kan miste muligheten til å få autorisasjon som lege, og om man har vurdert hvordan slike konsekvenser kan unngås. Ved utgangen av januar 2002 venter Likestillingsombudet fortsatt på svar.

Direktør Per Haugum ved autorisasjonskontoret avviser at praksis er lagt om. En gjennomgang av saker tilbake til 1995 tyder ikke på at det har vært noen klar praksis at turnusleger får beholde plassen til resttjeneste etter endt fødselspermisjon.

– Det har vært en utvikling på området over lengre tid. For 5–6 år siden ønsket turnusleger å få lov til å skaffe seg turnusplass selv etter permisjoner, fordi de da kunne tilpasse dette geografisk og tidsmessig. Etter hvert som det er blitt flere turnusleger, er det blitt vanskeligere å holde av plass til de som er ute i permisjoner, enten det er svangerskapspermisjon eller annet fravær. Konsekvensen av å tildele turnusplass til kandidater som har resttjeneste, vil være enda lengre ventelister og problemer med bemanningen ved sykehus, som i perioder vil få kandidater som kun er der i kort tid, sier Haugum.

I fjor var det ifølge autorisasjonskontoret 22 turnusleger, hvorav fire menn, som søkte om utsettelse av tjenesten på grunn av fødselspermisjon etter at de begynte i turnustjeneste. Åtte søkte om utsettelse før de startet tjenesten. De åtte fikk beholde plassen etter at permisjonen var avsluttet. De 22 fikk beskjed om å skaffe plass til gjennomføring av resttjeneste selv, med unntak av de som kom inn under særplass, dvs. enslige forsørgere med barn under 12 år.

Per Haugum mener at denne type saker er løst med de nye turnusforskriftene (1). I henhold til de nye forskriftene må turnusleger som får innvilget utsettelse av turnustjenesten etter påmelding, selv melde seg opp til ny tjeneste. Dermed skal de være sikret at de får velge turnusplass etter trekning. Kvavik synes på sin side ikke at de nye forskriftene løser noe som helst, i og med at de ikke spesifikt sier hvordan man skal håndtere disse sakene.

Anbefalte artikler