Nytt finansieringssystem for sykehusene

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Det nye finansieringssystemet skal være tilpasset rolle- og ansvarsfordelingen som ligger i den nye styringsmodellen for spesialisthelsetjenesten. Systemet skal balansere ulike målsettinger, som for eksempel: å bidra til mer produktive sykehus, høyne kvaliteten på tjenestene, bedre forholdene for utdanning og forskning, bedre samarbeidet mellom nivåene i helsetjenesten og markere grensen mellom hva folketrygden skal betale og hva som skal belastes de regionale foretakene.

Det regjeringsoppnevnte utvalget skal ledes av professor Terje Hagen ved Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.

Utvalget skal arbeide frem et finansieringssystem som skal

  • – stimulere til høy aktivitet og rask behandling av pasienter

  • – legge til rette for god kostnadskontroll

  • – stimulere til effektiv ressursbruk – mer helse for hver krone

  • – bidra til et likeverdig helsetilbud geografisk og mellom pasienter

  • – stimulere til god kvalitet i pasientbehandling

  • – legge til rette for utdannings- og forskningsvirksomhet

  • – stimulere til utnyttelse av private helsetilbud

  • – være enkelt og forutsigbart

Utvalget skal også ta hensyn til regjeringens ønske om et sterkere organisatorisk og praktisk skille mellom oppgavene som bestiller og utfører av sykehustjenester. Derfor skal utvalget både drøfte ulike finansieringsmodeller mellom staten og de regionale helseforetakene og mellom de regionale helseforetakene og sykehusene.

Det offentlige utvalget ble oppnevnt av regjeringen 1.2. 2002 og skal levere innstillingen innen 31.12. 2002.

Anbefalte artikler