Flere sykehjemsplasser løser ikke problemet

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Det sier geriater Wenche Frogn Sellæg, seksjonsoverlege ved Sykehuset Namsos. For henne er det mangel på kvalifisert personell, og ikke boformen i seg selv, som er den viktigste årsaken til at dagens helsetjeneste fungerer dårlig for de eldre innbyggerne (1).

Wenche Frogn Sellæg

Spørsmål om organisering

– De gamle pasientene trenger tverrfaglighet både i primærhelsetjenesten og i sykehus, fortsetter Wenche Frogn Sellæg, som deltok i Legeforeningens ekspertgruppe da fjorårets statusrapport skulle utarbeides. Meldingen er klar til kolleger i kommunene: – Vi ser dessverre mye «tilfeldig» legearbeid, dårlig dokumentasjon og behandling som blir iverksatt på grunnlag av observasjon foretatt av annet personale enn legen. Det er derfor et klart ønske at allmennlegene tar mer i bruk tverrfaglig tilnærming til de geriatriske pasientene.

– De må også i atskillig sterkere grad engasjere seg i kvalitetssikring av sykehjemmene, mener Frogn Sellæg. Hun belegger synspunktet med erfaringer som leder av landets første områdegeriatriske team: – Når representanter for det tverrfaglige teamet reiser ut til kommunene i Nord-Trøndelag, klarer kommunene sjelden å møte oss med tilsvarende tverrfaglighet. Fysio- og ergoterapeutene får ofte ikke beskjed, og det hender at heller ikke legen er til stede.

Langt igjen

Ved Sykehuset Namsos har det områdegeriatriske teamet vært i virksomhet siden 1993. Seksjonsoverlegen understreker at teamet ikke skal fortelle hvordan lokale helsetjenestene skal organiseres, men være rådgivere i faglige spørsmål og sørge for at informasjonsutvekslingen er gjensidig.

Modellen ble først prøvd ut av allmennlege Anette Hylen Ranhoff i Kristiansund, og har vist seg å være effektiv for å redusere sykelighet (2). De områdegeriatriske teamene har også høstet politisk tilslutning. Til nå er det opprettet tilsvarende team ved 15 sykehus i landet.

Hittil er det bare fem sykehus som har egne geriatriske avdelinger. Ni sykehus har egne seksjoner i medisinsk avdeling, og ytterligere 30 sykehus kan tilby poliklinisk geriatrisk utredning. Blant landets om lag 100 geriatere, er det kun 40 som arbeider i kliniske stillinger hvorav halvparten i Oslo (3).

At bare et fåtall spesialister arbeider i sykehjem, forklarer Frogn Sellæg med at Stortinget har vedtatt å ha geriatriske team ved alle sykehus i landet og at disse stillingene bør besettes først. Styrking av sykehusgeriatrien som medisinsk spesialitet, med flere geriatere ved de allmennmedisinske avdelingene, er helt nødvendig for at sykehusene skal fungere mer på de gamle pasientenes premisser: – Her må geriaterne selv på banen. For å øke rekrutteringen og motvirke høyspesialiseringens uheldige effekter, må de i større grad prioritere å spre kompetanse internt i sykehusene, sier Frogn Sellæg. Hun poengterer i tillegg at geriaterne må reise ut til lokalsamfunnene for å overføre medisinske kunnskaper. – Slik kan vi sikre denne forsømte pasientgruppen en bedre utredning, behandling og rehabilitering, sier den tidligere statsråden fra Høyre.

Anbefalte artikler