Effektivt mestringsprogram for kronisk syke

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Birgitta Lungberg

Siden høsten 2000 har 220 pasienter og pårørende gjennomført Selvhjelpsprogrammet for kronisk syke (SKS) i Østfold. Programmet består av et 15-timers kurs som går over seks uker, der hver samling varer i 2 1/2 time.

Utviklet ved Stanford

Programmet er utviklet av Halsted Holman og medarbeidere ved Stanford University (1). Det er dokumentert at det standardiserte opplæringsprogrammet gir medisinske, psykologiske og helseøkonomiske gevinster hos pasienter med leddgikt, artrose og andre kroniske lidelser. Forskerne har gjort flere studier som viser at pasientenes opplevelse av egenmestring («self-efficacy») fører til mindre smerte, bedre funksjonsnivå og redusert forbruk av dyre medisiner og helsetjenester.

– Målet er å motivere kronisk syke og funksjonshemmede til å mestre og ta kontroll over sin egen sykdom og livssituasjon, sier prosjektleder Birgitta Lundberg ved Sykehuset Østfold. Kurset vektlegger betydningen av kognitive teknikker med sikte på mental bevisstgjøring og styrking av selvbildet.

– Deltakerne lærer teknikker som skal hjelpe dem å takle og motvirke frustrasjon, tretthet, smerter og sosial isolasjon. De får også trening i å beholde og øke fysisk styrke, beveglighet og utholdenhet, sier Lundberg.

Andre temaer er kosthold og riktig bruk av legemidler, kommunikasjon med familie og helsepersonell og det å ta valg omkring egen behandling.

Bedre selvopplevd helse

Lungberg og andre norske fagfolk har vært i USA for å lære seg kursteknikkene.

– Selvhjelpsprogrammet er dynamisk lagt opp. Vi veksler mellom gruppeprosesser, individuell deltakelse og bruk av rollemodeller. Deltakerne lærer å støtte hverandre og derved bygge opp trygghet og selvtillit. Slik blir de gradvis i stand til å håndtere helseproblemene og få et mer aktivt liv, sier Birgitta Lungberg.

I 2001 ble det avholdt 19 kurs i Østfold. 50–60 personer, hvorav halvparten pasienter, fikk opplæring som kursledere. Lungberg opplyser at prosjektet omfatter en undersøkelse der deltakernes selvopplevde helse kartlegges seks og 12 måneder etter gjennomført kurs.

– Foreløpige resultater viser at fire av fem pasienter opplever signifikant bedre helse og egenmestring seks måneder etter å ha gjennomført programmet. Vi er spent på de endelige resultater, og har grunn til å forvente at de blir like gode som de amerikanske, sier hun.

Supplement til behandling

Foruten selvopplevd helse, skal undersøkelsen inkludere ulike mål for selvhjelpsatferd og mestringsteknikker. Lundberg understreker at selvhjelpsprogrammet ikke er i konflikt med pasientenes vanlige behandlingstilbud, men et supplement til medisinske tjenester og andre utdanningsprogrammer som diabetes-, astma-, kreft-, smerte- og hjerteskoler.

Selvhjelpsprogrammet er et samarbeid mellom sykehuset og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Østfold, og blir finansiert av Extra-midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Det kom i gang i gang høsten 2000, og skal i første omgang vare ut 2002.

Informasjon om SKS-programmet fås av Birgitta Lundberg, telefon 69 39 30 92 eller bir-lund@frisurf.no

Anbefalte artikler