Tid mellom fødsler viktig for preeklampsi

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det viser en ny studie basert på tall fra Norsk fødselsregister som kaster nytt lys over risikofaktorene ved svangerskapsforgiftning. Studien er nylig publisert i New England Journal of Medicine (1).

Den norske studien bygger på registerdata over 760 901 kvinner som har hatt to eller flere svangerskap. Hovedfunnet er at risikoen for preeklampsi ved annen eller tredje gangs svangerskap er direkte korrelert med tidsintervallet mellom fødslene. Etter ti år er den tilnærmet lik risikoen hos førstegangsgravide. Det er heller ikke funnet noen epidemiologiske holdepunkter for at partnerbytte øker faren for preeklampsi.

Risikoen øker med tiden

Hyppigere fødsler reduserer risikoen. Illustrasjonsfoto

Artikkelforfatter Rolv Skjærven, som er professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Bergen, sier at epidemiologiske studier av preeklampsi til nå ikke har tatt hensyn til tidsaspektet.

– Selv om faren for preeklampsi generelt er mindre ved annet og senere svangerskap, øker risikoen jo lenger tid det går mellom to svangerskap. I de tilfeller hvor moren skif-ter partner, går det 6–7 år mellom svangerkapene, mens perioden i stabile parforhold er 2–3 år. Det er grunnen til at man tidligere har antatt at skifte av partner økte risikoen. Våre funn viser at forklaringen er at det går lengre tid mellom svangerskapene. Faktisk har det vært færre tilfeller av svangerskapsforgiftning hos kvinner som har skiftet partner, sier Rolv Skjærven.

Preeklampsi er en potensielt livstruende tilstand kjennetegnet ved høyt blodtrykk, proteinuri og ødemer, som rammer 5–10 % av alle gravide (2, 3). Det antas at tidligere abort, gjennomgått svangerskap og langvarig seksuelt forhold med barnefar før konsepsjonen, har beskyttende effekt. En vanlig forklaring på dette har vært immunologisk toleranseutvikling mot antigener fra partneren.

Anbefalte artikler