Store endringer i forvaltningen

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Ni etater er slått sammen til tre store etater og det blir etablert et Sosialdepartement og et Helsedepartement når Sosial- og helsedepartementet nedlegges. En viktig grunn til omorganiseringen er å redusere intern administrasjon og hindre dobbeltarbeid.

Små råd i en etat

I det nye Sosial- og helsedirektoratet er flere mindre etater slått sammen for å utvikle et mer solid fagmiljø for iverksetting av tiltak mot forvaltningen og befolkningen.

Sosial- og helsedirektoratet med Bjørn- Inge Larsen som leder, etableres med utgangspunkt i oppgaver fra Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen, Etat for rådssekretariater mv. og sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling. Sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten vil også bli lagt til Sosial- og helsedirektoratet. Oppgaver og personell fra Statens institutt for folkehelse, Statens helsetilsyn, Statens helseundersøkelser og Sosial- og helsedepartementet skal overføres. Trenings- og rådgivningssenteret på Sunnaas (TRS), Tannhelsekompetansesenteret for sjeldne funksjonshemninger (TAKO), Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (DELTA-senteret) og Institutt for blødere inngår også i direktoratet.

Det nye direktoratet skal ligge i Telenors gamle lokaler sentralt i Oslo sentrum. Først i september 2002 er alle samlet under samme tak. Divisjonsdirektør- og avdelingslederkabalen for det nye direktoratet er klar.

Epidemiologi og registre

Etableringen av Nasjonalt folkehelseinstitutt med Geir Stene-Larsen som leder, skal samle toneangivende epidemiologiske miljøer, og legge til rette for en helhetlig og oversiktlig organisering av epidemiologisk datainnsamling, herunder sentrale helseregistre og befolkningsundersøkelser.

I Folkehelseinstitutt inngår ansatte og arbeidsoppgaver fra Statens institutt for folkehelse, Statens helseundersøkelser (SHUS), Medisinsk fødselsregister i Bergen (MFR), Norsk medisinaldepot (NMD) og Enhet for legemiddelstatistikk- og metodologi. I tillegg overføres det oppgaver fra Statens helsetilsyn, relatert til forvaltning av helseregistre.

Slanket tilsyn

Omorganiseringen av Statens helsetilsyn med Lars Hanssen som leder, er begrunnet i at tilsynsfunksjonen skal styrkes og tydeliggjøres, og skilles fra forvaltnings- og iverksettingsoppgaver.

Anbefalte artikler