Sterkere rettsvern for gravide legevikarer

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Legen som har fått medhold fra Likestillingsombudet, var ansatt i et seksmåneders vikariat ved Haukeland Sykehus. Da det ble klart at vikariatet ville bli forlenget med seks måneder, ønsket hun å fortsette i vikariatet. Hun ville imidlertid ikke kunne tiltre stillingen, fordi vikartiden falt sammen med fødselstermin og påfølgende fødselspermisjon.

Sykehuset ansatte i stedet en mannlig assistentlege, med den begrunnelse at man trengte en lege som kunne fungere i vikariatet. Likestillingsombudet mener at dette ikke er god nok grunn, og at sykehuset har handlet i strid med likestillingsloven. I sin konklusjon legger ombudet vekt på at det var urimelig å ikke forlenge vikariatet for den kvinnelige assistentlegen. Ombudet legger særlig vekt på tap av ansiennitet, og på at det ikke ville være noe problem for sykehuset å skaffe vikar for kvinnen. For Likestillingsombudet veide dette tyngre enn ulempene for sykehuset.

Drahjelp fra EU

Avgjørelsen fra Likestillingsombudet innebærer ikke at gravide får automatisk rett til å få forlenget et vikariat, opplyser Lars Christensen ved Likestillingsombudet.

– Avgjørelsen gir likevel uttrykk for en praksis, og i veldig like tilfeller vil avgjørelsen være viktig og kunne skape presedens, sier han.

Avgjørelsen er basert på en blanding av urimelighetsvurdering i henhold til likestillingsloven og strengere praksis i EU. I to nye dommer fastslår EU-domstolen av kvinner ikke kan sies opp på grunn av graviditet, verken i faste eller midlertidige stillinger. Ifølge Likestillingsombudet har dommene også betydning for spørsmålet om forlengelse av vikariater ved graviditet, dersom grunnen til at en kvinne ikke får forlenget et vikariat har med hennes graviditet å gjøre.

– Domsavsigelsene i EU gir sterkere rettsvern for gravide i både faste og midlertidige stillinger. På grunn av disse dommene må Likestillingsombudet skjerpe sin praksis. Det skal mindre til enn tidligere for at noe blir urimelig, sier Christensen.

Leder av Legeforeningens likestillingsutvalg, Torunn Janbu, oppfordrer assistentleger som ikke får forlenget vikariat på grunn av graviditet om å henvise til denne saken.

– Vi vil også sende brev til alle avdelingsoverleger hvor vi fremmer vårt syn med hensyn til hvordan man skal forholde seg i slike saker, mener Janbu.

Anbefalte artikler