Språkprofessor kritiserer nye sykehusnavn

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Språkprofessor Finn-Erik Vinje mener påvirkning fra engelsk er årsak til at sykehusforetak ikke følger norsk navneskikk.

Da staten overtok eierskapet fra nyttår, fikk mange norske sykehus nye navn. Sykehuset Namsos og Sykehuset Telemark er eksempler på brudd med tradisjonell navneskikk. I den forbindelse har det vært flere oppslag i lokale medier, blant annet i Telemarksavisa som har konsultert Finn-Erik Vinje. Språkprofessoren kan fortelle at han har fått henvendelser fra flere kanter av landet i forbindelse med navneendringen av de statlige foretakene.

– Norsk navneskikk tilsier at egennavnet skal komme først. Nå er det blitt en tendens til at rekkefølgen snus. Jeg har en mistanke om at det skyldes innflytelse fra engelsk, sier Vinje som også påpeker inkonsekvens i valg av skrivemåter. Mens Helse Nord har omdøpt to lokale foretak til Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset, har Helse Sør valgt ulik praksis: Der har to av sykehusene innenfor ett og samme regionale foretak blitt kalt Aust-Agder sykehus og Sykehuset Buskerud.

Fiksfakseri

Vinje er også svært skeptisk til valget av navn på de fem regionale helseforetakene: Helse Sør, Helse Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.

– Dette er å hale og dra i ordenes tradisjonelle betydning, og vitner om moderne fiksfakseri, mener han og får støtte i Norsk språkråd. Rådgiver Jostein Stokkeland sier manglende plassering av stedsnavnet først, er en feil måte å lage navn på, men understreker at Språkrådet ikke har tatt formell stilling til saken.

Tidsskriftet har fått henvendelser om bruken av versaler knyttet til de nye sykehusnavnene, og hvordan de skal fremtre i kortform. Tidligere Buskerud sentralsykehus (BSS) heter nå Sykehuset Buskerud HF. Et annet eksempel er Helse Blefjell HF, som ifølge stiftelsesprotokollen fra 13. desember i fjor eies fullt ut av Helse Sør RHF. Videre heter det at det regionale foretaket «…eier og driver Notodden sykehus, Rjukan sykehus og Kongsberg sykehus FKF». Skal en legevaktlege i sistnevnte tilfelle rekvirere innleggelse ved KSFKF?

Kostnadskrevende

Fra årsskiftet er Sentralsykehuset i Akershus (SiA) blitt til Akershus universitetssykehus HF, mens tidligere Regionsykehuset i Trondheim nå heter St. Olavs hospital HF. Videre har prosjektet RIT2000 i Trondheim også endret navn, idet oppgavene knyttet til byggingen av nytt universitetssykehus er samlet i Helsebygg Midt-Norge med et eget styre og organisert som en egen del av Helse Midt-Norge RHF.

Forvirret? Det er ikke bare kommet kritiske merknader til konsekvensene av omdøpte sentral-, fylkes- og lokalsykehus. Ifølge avisen Nordlys (1) vil endringene også innebære store kostnader. Bare navneskiftet av Regionsykehuset i Tromsø (tidligere RiTø) til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vil innebære at mer enn 3 millioner kroner går med til å skifte skilt, logo, brevhoder og stempler, opplyser Magne Johnsen, sjef for sykehusets medisinske serviceavdelinger. Han håper å få beholde en flyvende pingvin i logoen, og sier at det vil innebære noe lavere kostnader.

Foreløpige

Inkludert turnusleger, er om lag 8 500 av Legeforeningens medlemmer berørt av eierskapsreformen. Navneendringene vil nødvendigvis få konsekvenser for registreringen, foruten eventuelle endringer av web- og e-postadressering internt og eksternt. Det arbeides i disse dager med å fremskaffe en fullstendig oversikt over hvilke navn de enkelte sykehus og foretak har fått. Signalene på nyåret var imidlertid at flere av navnene var å betrakte som foreløpige.

– Vi har bedt Helsedepartementet utarbeide et dokument som vi vil gjøre tilgjengelig på vår hjemmeside på Internett. Dette vil bli gjort straks foretaksnavnene er endelig avklart, sier Lise B. Johannessen i Legeforeningens informasjonsavdeling.

Anbefalte artikler