Nasjonalt råd for prioritering nok en gang

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Ny leder for rådet er Idar Magne Holme som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder. Holme var statssekretær i Sosial- og helsedepartementet under den første Bondevik-regjeringen. Det var denne regjeringen som oppnevnte Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet rett før den gikk av i mars 2000, den gang med omkring 20 medlemmer og med Paul Hellandsvik (nå direktør i Helse Midt-Norge) som leder.

Slanket og endret

Tore Tønne slanket rådet til 15 medlemmer og endret mandatet noe, men rådet kom aldri skikkelig i gang med arbeidet. Skiftende regjeringer med ulikt syn på mandatet og endringer som følge av de store helsereformene, er viktige årsaker til dette.

Dagfinn Høybråten har igjen vurdert mandatet, fjernet noen personer og satt inn seks nye medlemmer så rådet til sammen skal bestå av 18 personer. De nye representantene er:

  • – Odd Jarle Kvamme, spesialist i allmennmedisin, Stord

  • – Olav Øygard, kapellan, Alta

  • – Michael Tetzschner, daglig leder, Oslo

  • – Geir Sverre Braut, konstituert assisterende helsedirektør ved Statens helsetilsyn, Oslo

  • – Anne Lise Bergenheim, sykepleiefaglig rådgiver ved Aker sykehus, Oslo

  • – Arne Aksnes, kommunelege, Kvam

Mandat

Rådet skal ha en sentral rolle i å gi råd til departementet om prioritering innen områder som angår sykehustjenesten, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Rådet skal uttale seg om spørsmål som gjelder prioritering av nye og etablerte tjenestetilbud i forhold til hverandre og hvordan effektiv ressursutnyttelse kan sikre et likeverdig helsetilbud uavhengig av kjønn, pasientgruppe og bosted. Spørsmål om pasienters rettigheter og faglige og etiske spørsmål rundt innføring av nye behandlingsmetoder er særlig aktuelle områder.

Anbefalte artikler