Nasjonal mal for den gode epikrisen?

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

På KITHs Internett-sider finnes et interaktivt skjema for epikriseflyt

Prosjektet drives på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. Frem til i dag har det i hovedsak vært konsentrert rundt epikrisedelen, og det jobber utelukkende med samordning, ikke realisering.

Det siste året har de blant annet arbeidet med meldingsstandarder, samordning av lokale prosjekter og koordinering overfor journalleverandører. De har også utarbeidet et interaktivt skjema for epikriseflyt som gir informasjon om de ulike fasene og aktørene i prosessen med elektroniske epikriser. Skjemaet er å finne på KITHs Internett-sider: www.kith.no/Epikrise/Epikriseflyt/Epikriseflyt-filer/slide0001.htm

Strengere krav til struktur og innhold

Parallelt med det mer teknisk relaterte arbeidet pågår det et delprosjekt om en standard for den gode epikrise, ledet av Arnt Ole Ree. Prosjektgruppen la nylig frem et forslag til nasjonal mal, med krav til struktur og innhold for den medisinske delen av sykehusepikriser.

– Det er viktig at det medisinske innholdet i epikrisen utformes ut fra mottakers behov, sier Ree.

– Elektronisk overføring av epikriser krever en strengere definering og strukturering av innholdet i epikrisen, enn man hittil har vært vant med, for å unngå feil, påpeker han.

Rapporten oppsummerer status for lokale epikriseprosjekter, gir eksempler på struktur og innhold og kommer basert blant annet på dette, med en anbefaling. Den vil bli sendt på høring til Legeforeningen.

Les rapporten på KITHs nettsider: www.kith.no/Epikrise/den-gode-epikriser.htm

Anbefalte artikler