Lettere på papir enn i praksis

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Ideen om pasientansvarlig lege ble første gang lansert i Steine-utvalgets utredning Pasienten først! (2). Etter at ordningen ble forskriftsfestet, har den fått seile sin egen sjø.

– Vi har ikke gjort noen ting, og jeg har ikke inntrykk av at sykehusene har tatt dette inn over seg heller, sier Hans Petter Aarseth. – Legeforeningen støttet opp om innføring av pasientansvarlig lege, uten at man var helt tydelig så på hva man la i dette. I ettertid ser man at ordningen er lettere å sette på papiret enn å sette ut i praksis. Pasientansvarlig lege er en person som er ansvarlig uten å ha myndighet i situasjonen. Den bør knyttes sammen med behandlingsansvarlighet, hvor man har beslutningsansvar, fortsetter han.

– Yngre legers forening mener forskriften er blitt for diffus. Deler du denne oppfatningen?

– Nei, forskriften åpner for at man kan klare å innføre ordningen under ulike forhold. En tydeligere forskrift ville kunne stenge for praktiske løsninger. Innføring av en slik ordning må ikke lage problemer med hensyn til alle andre ansvarspersoner – journalansvarlig, informasjonsansvarlig, opplysningsansvarlig, behandlingsansvarlig. Legeforeningen mener at en og samme person bør inneha disse rollene. Det er mest naturlig og hensiktsmessig at det er behandlingsansvarlig lege, mener Aarseth.

– Hvis organiseringen av sykehusavdelingene helt tydelig viser hvem som er ansvarlig, er det ikke behov for en slik ordning. I stedet for å mase for mye om pasientansvarlig lege, bør vi heller se på organiseringen og gjøre det helt klart hvem som har ansvar for den enkelte pasient, sier Hans Petter Aarseth.

… fungerar inte

I Sverige har det siden begynnelsen av 1990-tallet vært lovpålagt med pasientansvarlig lege når det er nødvendig for å ivareta pasientsikkerheten. I det ligger at man kan la være å oppnevne slik lege ved enklere sykehusopphold. Til tross for lovpålegg fungerer ikke ordningen slik den var tenkt. Noen steder fungerer det ypperlig, andre steder overhodet ikke, mener Robert Wahren i den svenske legeforeningen.

I Danmark er det avtalebestemt mellom regjering og sykehuseiere at en helsearbeider, lege, sykepleier eller et team, skal ha ansvar for den enkelte pasient. Siden 1. januar 2000 skal én av disse ordningene være innført ved alle danske sykehusavdelinger. – Det er stor variasjon mellom de enkelte avdelinger på hvordan dette organiseres. Legenes arbeidstid og det faktum at pasienter flytter mellom avdelinger, har ført til at det flere steder er etablert team på tvers av avdelinger, opplyser Peder Ring i Amtrådsforeningen.

Anbefalte artikler