Leger må jobbe mindre i fremtiden

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

«Vi vil trenge flere leger og en bedre organisering for å overholde EU-reglene,» skriver BMJ på lederplass. Det britiske tidsskriftet tar opp de nye arbeidstidsbestemmelsene for leger i EU (1).

19 % reduksjon

11 timer hvile per 24 timer tjeneste blir en utfordring ved sykehusene. Illustrasjonsfoto

Etter 1. august 2004 vil verken underordnede leger eller annet helsepersonell lenger være fritatt for bestemmelsene i arbeidstidsdirektivet. Da vil legenes ukentlige arbeidstid bli lovregulert til maksimum 58 timer, og i 2009 vil den bli ytterligere redusert til 48 timer per uke.

Innskjerpingen betyr at underordnede leger i Storbritannia vil få redusert sin arbeidstid med 19 % i forhold til dagens gjennomsnitt på 72 timer per uke. BMJ påpeker at redusert arbeidstid vil få konsekvenser for hvordan spesialistutdanningen blir organisert.

Videre stiller direktivet strenge krav om at arbeidstakeren skal ha 11 timer hvile per 24 timer tjeneste, og at nattarbeidere ikke skal jobbe mer enn åtte timer i døgnet.

Bindende for Norge

Målet med arbeidstidsdirektivet, som ble innført i 1993, er å verne arbeidstakere mot utnyttelse, slitasje og skader. Leger i utdanningsstillinger og visse yrkesgrupper i tungindustrien har imidlertid vært fritatt for bestemmelsene. Det har vært uklart om bestemmelsene gjelder for både aktiv og passiv arbeidstid, eller bare for aktiv arbeidstid. Spørsmålet ble avklart i en EU-dom i fjor, som spesifiserte at arbeidstid er den tiden en arbeidstaker er i tjeneste, uansett om man er aktiv eller passiv. Den samme dommen slo også fast at arbeidstidsdirektivet også skal gjelde for leger (2).

I henhold til EØS-avtalen er arbeidstids-

direktivet også bindende for Norge. Konsekvensene for norske leger blir imidlertid langt mindre dramatisk enn i mange andre land.

– Underordnede sykehusleger i Norge har en gjennomsnittlig avtalt tjenestetid på 43,7 timer per uke, så vi ligger innenfor EU-kravene. Direktivet vil imidlertid få konsekvenser for særavtalebestemmelsene, spesielt bestemmelsene om passiv arbeidstid. Det som også kan bli et problem i en travel sykehushverdag, er å innfri kravene om hvile i tjenestetiden, sier Bente Kristin Johansen, forhenværende Ylf-leder.

Anbefalte artikler