Legeforeningen skuffet over turnusforskriftene

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Forskrift for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for leger (1) trådte i kraft fra 1. januar. Det nye Sosial- og helsedirektoratet skal sette i gang en ventelisteordning som garanterer alle plass etter seks måneder.

Skuffelse i Legeforeningen

Norsk medisinstudentforening er skuffet over at helseministeren ikke har prioritert å hjemle norske kandidaters rett til turnusplass. Leder Øyvind Østerås viser til rapporten fra Legeforeningens turnusprosjektgruppe i 2000 (2) som konkluderte med at 640 turnusplasser i året er maksimal kapasitet med de kvalitetskrav som inntil nå har vært gjeldende.

– Med det store antall medisinstudenter som utdannes i Norge og andre EØS-land, kan vi risikere at hele turnusordningen kollapser, tror Østerås. – Dersom prognosene slår til, vil det i løpet av 2004 være 345 kandidater på venteliste. Det er flere enn det er turnusplasser til ved neste trekning.

– Dersom det ett år kommer 100 kandidater utdannet i Tyskland med tysk studiefinansiering, har de like stor rett til turnusplass som en med norsk studiefinansiering, utdyper han. – Studenter som Norge har betalt 1,8 millioner kroner for å utdanne, kan bli arbeidsledige fordi den nye forskriften ikke tar stilling til problemet.

Kvalitet neglisjert

Åse Brinchmann-Hansen i Pedagogisk avdeling i Legeforeningen påpeker svakheten ved at den nye forskriften ikke innfører evaluering av kvaliteten på turnusstedene.

– Det står ikke noe sted i forskriften at man har tenkt på kontinuerlig kvalitetskontroll. Det verste er den langsiktige, ødeleggende effekten dette har ved at turnuslegene møter dårligere skolert og forberedt til sin første assistentlegestilling eller stilling i kommunehelsetjenesten. Hvis det bare handler om å pøse et stort antall leger inn i helsevesenet, tror jeg både sykehus og kommuner vil gi opp. Det kan få fatale konsekvenser for profesjonsfølelsen, hevder turnusrådets talskvinne. Hun sier at Legeforeningen tidligere har tilbudt departementet å stå for en slik evaluering, slik fagforeningen i dag har ansvar for å evaluere spesialistutdanningen (3).

Kort levetid?

Øyvind Østerås spår kort levetid for den nye forskriften, hvis den ikke blir endret (4).

– Myndighetene har ikke planlagt noen form for økonomisk kompensasjon, stipend eller rentefrysing fra Lånekassen i ventehalvåret, sier Østerås. En viktig oppgave for ham blir å sikre at hensynet til forutsigbarhet for studentene blir ivaretatt.

– Vi vil arbeide for å få utfyllende retningslinjer for kandidater som venter på turnustjeneste og at de som må vente tilbys meningsfylt arbeid i ventetiden, sier han.

Anbefalte artikler