Gunstige resistensforhold i Norge

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

En ny rapport fra overvåkingsprogrammene Norsk overvåkingsprogram for resistens hos mikrober (NORM) og NORM-VET (Norsk overvåkingsprogram for resistens hos mikrober – veterinærmedisin), viser at resistensforekomsten er beskjeden sammenliknet med andre industrialiserte land. Den gunstige situasjonen skyldes i hovedsak at forbruket av antibiotika til mennesker og dyr er lavt, og at forbruksmønsteret er gunstig.

På den humanmedisinske siden avdekker rapporten en viss grad av resistens hos bakterietyper som forårsaker luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og sepsis (blodforgiftning). Blant bakterier som gir matbåren tarminfeksjon hos mennesker påvises en del antibiotikaresistens, men en relativt stor andel av disse sykdommene er ervervet i utlandet. Det har også vært rapportert enkelttilfeller av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), pneumokokker med nedsatt penicillinfølsomhet, enterobakterier med utvidet betalaktamaseproduksjon, vankomycinresistente enterokokker og multiresistente tuberkelbasiller. Totalbildet er likevel tilfredsstillende, konkluderer rapporten, som et samlet mikrobiologisk og infeksjonsepidemiologisk fagmiljø slutter opp om. Fra veterinærmedisinsk side blir det påpekt at det totale salget av antibiotika til terapeutisk bruk er blitt redusert med 39 % siden 1995. Salget av antibiotika til terapeutisk bruk til oppdrettsfisk er blitt redusert med 99 % siden slutten av 1980-årene, samtidig som produksjonen av fisk er mangedoblet. Antibiotika til vekstfremmende formål benyttes ikke lenger i norsk husdyrproduksjon.

Typiske kolonier med Escherichia coli dyrket på laktosemedium. E coli er en av bakteriene som blir resistensovervåket av NORM. Foto S.H. Ringertz

Må ikke bli en sovepute

– De gunstige resistensforholdene må imidlertid ikke bli en sovepute. Kontinuerlig innsats er nødvendig for å holde resistensproblemet under kontroll, sier Gunnar Skov Simonsen, leder for NORM-prosjektet og mikrobiolog ved Universitetet i Tromsø.

– Målet er å intensivere overvåking av antibiotikaforbruk og resistensutvikling. Det er også avgjørende at både forskrivere og brukere av antibiotika er seg bevisst betydningen av en restriktiv antibiotikapolitikk, for å bevare effekten av disse viktige medisinene.

Programmene NORM og NORM-VET er finansiert av henholdsvis Helsedepartementet og Landbruksdepartementet. NORM koordineres av Regionsykehuset i Tromsø, mens NORM-VET koordineres av Norsk zoonosesenter.

Den foreliggende rapporten er laget i samarbeid med sykehus, laboratorier, forskningsinstitusjoner og tilsynsinstanser. Den finnes på Norsk zoonosesenters hjemmeside: www.vetinst.no/zoonose.htm eller kan bestilles fra Gunnar Skov Simonsen, Regionsykehuset i Tromsø, telefon 77 62 84 93 eller e-post: gunnar.skov.simonsen@rito.no

Anbefalte artikler