Bærum-saken endelig henlagt etter bevisets stilling

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Stig Ottesen hadde påklaget statsadvokatens avgjørelse i mars 2001 om «å henlegge saken etter bevisets stilling» (1). I klagesaken fra Ottesen til Riksadvokaten anmoder han om en annen henleggelsesbegrunnelse, nemlig at «intet straffbart forhold anses bevist».

Enig med statsadvokaten

Riksadvokat Tor-Aksel Busch skriver i sin vurdering at det var tvil om henleggelsesgrunnlaget. Riksadvokatens endelige valg er imidlertid at saken må forbli henlagt etter bevisets stilling i forhold til Stig Ottesen. Dette skyldes først og fremst noe mangelfull journalføring, står det i vurderingen.

Valg av henleggelsesgrunn etter bevisets stilling betyr at klagen fra overlege Ottesen ikke er tatt til følge. Han hadde bedt om «henleggelse fordi intet straffbart forhold anses bevist». Denne henleggelsesgrunnen brukes sjelden og bare i saker hvor «bevisene med særlig styrke taler imot at det er foretatt et straffbart forhold».

Henlagt med rette

Riksadvokaten uttrykker at saken er meget godt utredet av politiet og ved hjelp av de sakkyndige uttalelsene. Etter en samlet vurdering er Riksadvokaten ikke i tvil om at saken er henlagt med rette. I vurderingen står det at det ikke foreligger bevis for at formålet til overlege Ottesen var et annet enn å lindre sterke smerter hos en uhelbredelig syk og døende pasient.

Riksadvokaten presiserer at det ikke er påtalemyndighetens ansvar å trekke opp grenser for når og hvordan lindrende sedering av døende pasienter skal eller bør gjennomføres. Det er opp til andre å fastsette retningslinjer for dette. Det mener Riksadvokaten at både Statens helsetilsyn og Den norske lægeforening har gjort (2).

Bare straffeansvar vurdert

Påtalemyndigheten forholder seg bare til spørsmålet om straffeansvar. Riksadvokaten har utelukkende vurdert om straffesaken mot Stig Ottesen er henlagt med rette og i tilfelle med riktig begrunnelse.

Overlege Carl-Magnus Edenbrandt, som anmeldte saken om påstand om aktiv dødshjelp ved Bærum sykehus, hadde også påklaget statsadvokatens henleggelse for å få saken om aktiv dødshjelp ved sykehuset rettslig belyst. Riksadvokaten har ikke behandlet denne klagen, med begrunnelsen at det ikke er grunn til å vurdere andre sider ved saken enn det som tas opp i klagene. Straffeloven § 239 (uaktsomt drap) er ikke aktuell i denne saken.

Tilsynssak

– Nå som påtalemyndigheten er ferdig med Bærum-saken, vil Helsetilsynet ta tilsynssaken opp til endelig, avsluttende behandling, sier underdirektør Gorm Grammeltvedt i Statens helsetilsyn. Helsetilsynet vil vurdere behandlingen av samtlige ti pasienter som har vært vurdert i straffesaken. Det er ikke klart når vurderingen blir ferdig.

Anbefalte artikler