Geografiske variasjoner i kroppsmasseindeks målt ved sesjon for menn født i Norge 1967 – 80

Klinikk og forskning
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Rekrutter født i 1980 var bare 0,2 cm høyere, men veide 3,3 kg mer ved sesjon enn de som var født 13 år tidligere, i 1967.

  Geografiske forskjeller i endringen av kroppsmasseindeks (BMI) beskrives. De sesjonertes bostedsfylke ved 18 års alder er tatt som utgangspunkt.

  Det ble funnet betydelige forskjeller. Sesjonerte fra Troms og Finnmark hadde sterkest økning. For disse var økningen i kroppsmasseindeks 2,0 kg/m². Dette svarer til en vektøkning på nærmere 6,5 kg for en person som er 180 cm høy. Prosenten av de sesjonerte fra Troms og Finnmark som hadde en kroppsmasseindeks på 30 kg/m² eller mer (dvs. fedme), økte fra 1,5 for fødte i l967 til 6,5 for fødte i 1980. Østlandsfylker hadde lavest vektøkning for sesjonerte. Her steg den gjennomsnittlige kroppsmasseindeksen 0,5 kg/m², svarende til ca. 1,6 kg for en person som er 180 cm høy. De geografiske forskjeller oppstod med årskullene 1973 – 76 og er bibeholdt for yngre årskull.

  Påvisning av årsaker til de geografiske forskjellene vil være viktig for å kunne forebygge fedme blant unge menn. Til dette kreves andre data enn de som har vært tilgjengelige for denne undersøkelsen.

  Abstract

  Background.

  Conscripts born in 1980 were only 0.2 cm higher but weighed on average 3.3 kg more than those born in 1967. This weight gain corresponds to an average increase of body mass index (BMI) of 0.92 kg/m². A description of geographical differences in changes of BMI is given.

  Material and methods.

  All men born in Norway 1967 – 80, with Norwegian citizenship and known county of residence at the age of 18 are included, a total of 399,512 men. BMI was calculated for each birth cohort on the basis of data from the medical examinations for military service obtained from the Central Service Administration.

  Results.

  Significant geographical differences in changes of BMI were found. Conscripts from Northern Norway had the largest increase of BMI, 2,0 kg/m². The percentage of conscripts from Northern Norway with a BMI 30 kg/m² (obesity) increased from 1.5 for those born in 1967 to 6.5 for those born 13 years later. The smallest weight gain was observed among conscripts from the central counties of southeastern Norway; their average BMI increased only 0.5 kg/m². The geographical differences became evident in the 1973 – 76 birth cohorts and are present also among the more recent birth cohorts.

  Interpretation.

  To disclose the causes of these differences would be important in the prevention of overweight in young men.

  Artikkel

  Gjennomsnittsvekten til vernepliktige økte med vel 3 kg fra årskull 1967 til årskull 1976, for deretter å flate ut med et gjennomsnitt på omkring 73 kg (1). Høyden var nærmest uforandret for de aktuelle årskull, slik at kroppsmasseindeksen var 0,92 høyere for årskull 1976 enn for dem som er født i 1967. I denne analysen er målet å avdekke eventuelle geografiske forskjeller i endringen av kroppsmasseindeks. Tidligere har interessen særlig vært konsentrert om utviklingen av menns høyde (2, 3). Med en nær uforandret høyde de senere år er oppmerksomheten i stigende grad rettet mot kroppsvekten, vanligvis uttrykt ved kroppsmasseindeks (BMI) (4, 5).

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Utgangspunktet for undersøkelsen er menn født i Norge i 1967 – 80 med norsk statsborgerskap og registrert i folkeregisteret per desember 1997. For disse er det innhentet opplysninger om høyde og vekt ved sesjon og bosted ved 18 års alder. I alt omfatter materialet 399 512 menn. De utgjør vel 94 % av årskullene av levendefødte (tab 1). Årskullenes størrelse avtar fra vel 30 000 for de eldre årskull til under 25 000 for de yngste.

  Tabell 1  

  Menn født i Norge 1967 – 80 med norsk statsborgerskap, med høyde og vekt målt ved sesjon og med kjent bosted ved 18 års alder

  Kjent bosted 18 år

  Fødselsår

  Antall i årskullet

  Målt høyde-vekt

  Antall

  Prosent av årskullet

  1967

   33 893

   32 057

   31 637

  93,3

  1968

   34 497

   32 696

   32 678

  94,7

  1969

   34 723

   32 807

   32 795

  94,4

  1970

   33 206

   31 249

   31 241

  94,1

  1971

   33 463

   31 416

   31 403

  93,8

  1972

   32 797

   30 918

   30 912

  94,3

  1973

   31 361

   28 904

   28 599

  91,2

  1974

   30 151

   28 212

   28 211

  93,6

  1975

   28 557

   27 125

   27 124

  95,0

  1976

   27 066

   25 820

   25 820

  95,4

  1977

   25 836

   24 588

   24 587

  95,2

  1978

   26 296

   24 979

   24 979

  95,0

  1979

   26 212

   24 784

   24 784

  94,6

  1980

   26 057

   24 742

   24 742

  95,0

  1967 – 1980

  424 115

  400 297

  399 512

  94,2

  Høyde og vektmålinger ved sesjon

  Høyde og vektmålinger ved sesjon

  Målinger av høyde og vekt ved sesjon er det redegjort for i en tidligere artikkel i Tidsskriftet (1). Det foreligger ikke materiale til å bedømme validitet og reliabilitet av målingene. Gjennomsnittsverdiene for de enkelte årskull viser imidlertid små variasjoner når det gjelder høyde, og en jevn økning når det gjelder vekt og kroppsmasseindeks, med enkelte unntak. For målinger av sesjonerte i Troms og Finnmark i 1978 er gjennomsnittsverdiene så avvikende at de i figurene er erstattet med gjennomsnittet av målingene i 1977 og 1979.

  Aldersjustering

  Aldersjustering

  Fordi alder ved sesjon varierer mellom årskullene og fordi høyde og vekt varierer med alder, baseres sammenlikningene på aldersjusterte gjennomsnittsverdier for høyde, vekt og kroppsmasseindeks. Analyse av kovarians er benyttet.

  Metoden eliminerer den effekt forskjellene i alder har hatt på gjennomsnittsverdiene for de enkelte årskull.

  Kriterier for vurdering av endring

  Kriterier for vurdering av endring

  I analysen av endringer i kroppsmasseindeks etter bostedsfylke ved 18 års alder er det tatt utgangspunkt i den lineære regresjon mellom gjennomsnittlig kroppsmasseindeks ved sesjon og årskull, selv om verdien av korrelasjonskoeffisienten, R², viser at lineariteten er mindre god for enkelte fylker. Regresjonskoeffisienten, b, er alene benyttet som kriterium på endring, da det ble funnet liten sammenheng mellom størrelsen av kroppsmasseindeks i l967 og senere endring.

  Til støtte for denne forenklede tilnærming til endringer i kroppsmasseindeks kan anføres en longitudinell undersøkelse fra Tromsø, der man ikke fant korrelasjon mellom utgangsverdi av kroppsmasseindeks blant 20 – 24 år gamle menn og endringer over en 20-årsperiode (6).

  Resultater

  Resultater

  Hovedmønstre i utviklingen av kroppsmasseindeks

  Hovedmønstre i utviklingen av kroppsmasseindeks

  Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks ved sesjon for menn født i Norge 1967 – 80 med norsk statsborgerskap etter bostedsfylke ved 18 års alder er angitt i tabell 2. Bostedsfylkene er ordnet i fire boområder etter stigende lineær regresjonskoeffisient, b, for endring i kroppsmasseindeks. Trender i endringen i kroppsmasseindeks for sesjonerte fra de enkelte boområder er illustrert i figur 1.

  Tabell 2  

  Årskull av fødte i Norge 1967 – 80 med norsk statsborgerskap og med kjent bostedsfylke ved 18 års alder, gjennomsnittlig årlig antall sesjonerte og kroppsmasseindeks 1967, korrelasjonskoeffisient (b-verdi) for lineær endring i kroppsmasseindeks 1967 – 80 og korrelasjonskoeffisienten R²

  Bostedsfylke gruppert i boområder etter b-verdi

  Antall sesjonerte i alt

  Gjennomsnittlig årlig antall sesjonerte

  Kroppsmasse- indeks 1967

  b-verdi 1967 – 80

  Boområde 1

  02-Akershus

    39 556

   2 825

  21,69

  0,03

  0,59

  03-Oslo

   25 282

   1 806

  21,59

  0,03

  0,40

  04-Hedmark

   17 560

   1 254

  22,32

  0,03

  0,26

  05-Oppland

   17 802

   1 272

  21,97

  0,02

  0,18

  Boområde 2

  01-Østfold

   22 647

   1 618

  22,00

  0,06

  0,83

  06-Buskerud

   20 600

   1 471

  21,71

  0,07

  0,60

  07-Vestfold

   19 004

   1 357

  21,75

  0,07

  0,69

  08-Telemark

   15 674

   1 120

  21,71

  0,07

  0,69

  09-Aust-Agder

   10 156

     725

  22,21

  0,07

  0,86

  11-Rogaland

   34 526

   2 466

  21,45

  0,07

  0,66

  12-Hordaland

   41 175

   2 941

  21,74

  0,07

  0,81

  Boområde 3

  10-Vest-Agder

   14 482

   1 034

  21,76

  0,09

  0,68

  14-Sogn og Fjordane

   11 013

     787

  21,88

  0,10

  0,79

  15-Møre og Romsdal

   24 696

   1 764

  21,59

  0,09

  0,97

  16-Sør-Trøndelag

   23 597

   1 686

  21,69

  0,10

  0,90

  17-Nord-Trøndelag

   13 547

     968

  21,95

  0,11

  0,88

  18-Nordland

   25 120

   1 794

  21,66

  0,11

  0,88

  Boområde 4

  19-Troms

   15 122

   1 080

  21,45

  0,14

  0,83

  20-Finnmark

    7 953

     568

  21,69

  0,15

  0,92

  Hele landet

  399 512

  28 537

  21,74

  0,07

  0,91

  Det er små forskjeller mellom boområdene i gjennomsnittlig kroppsmasseindeks for samme årskull for fødte i årene 1967 – 73, og økningen for disse årskull er nær parallell. Fra årskull 1973 til årskull 1976 er utviklingen i kroppsmasseindeks i de enkelte boområder markert forskjellig. For sesjonerte fra boområde 1 (Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) er det nesten ingen økning i motsetning til en betydelig økning blant sesjonerte fra boområde 4 (Troms og Finnmark). For sesjonerte fra områdene 2 og 3 er det en utvikling som ligger mellom områdene 1 og 4.

  For de yngre årskull, de som er født etter 1976, stabiliserer gjennomsnittet seg på nivå med gjennomsnittet for årskull 1976. Mens forskjellen mellom høyeste og laveste gjennomsnittlige kroppsmasseindeks mellom boområdene for årskullet 1967 var 0,29 kg/m², er forskjellen for årskullet 1980 1,22 kg/m². For en rekrutt med høyde 180 cm representerer disse forskjeller i kroppsmasseindeks henholdsvis 0,9 og 4,0 kg.

  Prosentfordeling av kroppsmasseindeks ved sesjon etter bosted ved 18 års alder

  Prosentfordeling av kroppsmasseindeks ved sesjon etter bosted ved 18 års alder

  Prosenten med fedme (BMI   30 kg/m²) økte mest i område 4 og viste jevn stigning fra ca. 1,5 % for årskull 1967 til over 6 % for årskull 1980 (fig 2). I de øvrige boområder har andelen av de sesjonerte med fedme økt mindre. Likevel er økningen 50 – 100 %.

  Andelen med overvekt (BMI 25 – 30 kg/m²) var ca. 9 % for årskull 1967 i alle områder (fig 3). Frem til og med årskull 1972 økte andelen til omtrent 12 %, men deretter er utviklingen i andel overvektige svært forskjellig. Fra årskullet 1972 til årskullet 1976 er det en sterk økning blant sesjonerte fra område 4, men liten endring for de øvrige områder.

  Når det gjelder andelen undervektige (kroppsmasseindeks< 18,5 kg/m²) illustrerer figur 4 at andelen avtok fra et felles utgangspunkt på nær 8 % for årskull 1967 til 5 % for årskull 1973. For yngre årskull viste sesjonerte fra område 1 en økning til 8 % for årskull 1980, mens andelen fortsetter å avta for sesjonerte fra de øvrige områdene, i hvert fall frem til årskull 1976. For de aller yngste årskull kan det spores en tendens til økning igjen, også for sesjonerte fra områdene 2 og 3.

  Disse endringer i prosentandeler med fedme, overvekt og undervekt har resultert i en avtakende andel sesjonerte med normalvekt (kroppsmasseindeks 18,5 – 25 kg/m²). Andelen normalvektige har særlig avtatt for sesjonerte fra område 4 (Troms, Finnmark), fra nær 80 % for årskull 1967 til 72 % for årskull 1980.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Rutinemålinger av høyde og vekt ved sesjon har i liten grad vært benyttet i Norge til å undersøke variasjoner i kroppsmasseindeks. Udjus (3) gjennomførte i 1962 en rekke målinger av 20 år gamle rekrutter da de rykket inn til førstegangstjeneste. Disse rekruttene var født i 1942, 25 år før eldste kull i vår undersøkelse. En sammenlikning viser at en rekrutt 180 cm høy fra årskullet 1942 veide 1,6 kg mer enn en like høy vernepliktig fra årskullet 1967. Aldersforskjellen i disse to gruppene kan forklare noe av forskjellen. Noen tilleggshypoteser kan være at ungdom som rykker inn til førstegangstjeneste, på grunn av utvelgelsesprosedyren, er blant de fysisk kraftigste av dem som møter til sesjon. Eller det kan være at ungdom tidlig på 1960-tallet var mer fysisk aktive og hadde større muskelmasse enn ungdom to-tre decennier senere, eller at kostholdet har endret seg i perioden, eller at innvandring av etnisk nye grupper har påvirket gjennomsnittsverdiene for kroppsmasseindeksen.

  Noen av disse hypoteser blir berørt i et arbeid fra Sverige (4). Arbeidet beskriver utviklingen av kroppsmasseindeks ved sesjon for årskull født i årene 1953 – 77. Undersøkelsen viser i overensstemmelse med vår at kroppsmasseindeksen er høyere i grisgrendte områder enn i byer. Økningen i kroppsmasseindeks over tid var mindre uttalt når det ble justert for muskelkraft som mål på muskelmasse. Økningen i muskelkraft var størst hos normalvektige og i liten grad til stede hos overvektige. Dette svekker hypotesen om at økningen i kroppsmasseindeks skyldes redusert fysisk aktivitet. På den annen side rapporterer befal i Norge om nedsatt fysisk styrke og utholdenhet blant rekruttene (7).

  I den svenske undersøkelsen ble det ikke funnet støtte for immigrasjonshypotesen da ekskludering av rekrutter med mødre eller fedre født utenfor Sverige ikke endret resultatene. I det norske materiale er det mer enn tvilsomt om innvandring influerer på resultatet da alle født i utlandet er ekskludert og andelen ”etnisk ikke-norske” født i landet i perioden er helt ubetydelig.

  Den svenske undersøkelsen viste at kroppsmasseindeks var høyest hos rekrutter hvis mødre hadde lav utdanning. Det kan forklares hvis mødre med lav utdanning står for et mer tradisjonelt kosthold som ofte antas å være både mer kaloririkt og billigere. Det er mulig at denne hypotesen kan forklare noe av de geografiske forskjeller i kroppsmasseindeks både i Sverige og Norge. I Norge oppstod de geografiske forskjellene særlig med årskullene 1973 – 76. Disse årskull ble sesjonert i årene 1990 – 94 da de var 17 – 18 år gamle. Området som hadde størst økning i gjennomsnittlig kroppsmasseindeks og som sannsynligvis har erfart de største endringer i oppvekstvilkår for unge menn, omfatter Troms og Finnmark. Minst økning har det vært for sesjonerte fra sentrale fylker på Østlandet. En avklaring av årsakene til disse hurtig oppståtte forskjeller vil være viktig for å kunne forebygge fedme hos unge menn.

  Vi takker Vernepliktsverket for adgangen til å bruke sesjonsdata for denne analysen. Ola Thune, Rikstrygdeverket, og Kjetil Groven, Kontoret for forskning og data ved Forsvarets overkommando, Sanitetsstaben, takkes for bidrag i tilretteleggingen av data for analysene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media