Nye koster i Yngre legers foreninger

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Yngve Mikkelsen ble enstemmig valgt til leder i Yngre legers forening (Ylf) under årsmøtet i Oslo 16. november. I tilknytning til årsmøtet ble yrkesforeningens 90-årsjubilum behørig feiret med en tilstelning der flere tidligere Ylf-ledere var hedersgjester. Dagens Ylf teller nesten 5 000 medlemmer, og er den nest største yrkesforeningen i Legeforeningens organisasjon. Bare Overlegeforeningen har flere medlemmer.

Pådriver og identitetsskaper

Yngve Mikkelsen er valgt til ny leder i Ylf etter Bente Kristin Johansen. Foto T. Sundar

I sin årsberetning karakteriserte avtroppende leder Bente Kristin Johansen, Ylf som en vital 90-åring som, med sin utålmodige fremtreden, alltid har vært og fortsatt vil være en pådriver for nye ideer i Legeforeningen. Hun understreket også yrkesforeningens rolle som en identitetsskaper for nyutdannede og yngre leger, og funksjonen som en rekrutteringsbase for hovedforeningen.

– Uten Ylf hadde Legeforeningen for lengst vært satt ut i skogen for å dø. Ylf er ikke ufeilbarlig, vi har mye å lære av historien og av de gamle og erfarne, men vi må aldri bli servile, lød oppfordringen fra Johansen, som samtidig understreket målet om å fremme medlemmenes interesser på en konstruktiv og konsistent måte, uten å komme på kollisjonskurs med hovedforeningen.

I sin rapport legger ikke lederen lokk over at jubileumsåret til tider har vært preget av alt annet enn fryd og gammen. Hun viser til striden om Ylfs stilling i kjølvannet av Bakke-utvalgets innstilling, som inneholdt forslag om felles sekretariat for samtlige yrkesforeninger, og at hovedforeningen skulle forestå opplæringen av tillitsvalgte. Men høstens landsstyremøte var et vendepunkt, poengterer Johansen, ettersom behandlingen av Bakke-rapporten endte med vedtaket om at «landsstyret anerkjenner Ylfs selvstendige sekretariatsmodell og ansvar for opplæring av tillitsvalgte».

– Intensjonen fra vår side har ikke vært å legge føringer på organisasjonsdebatten i Legeforeningen, men å klarlegge premissene for debatten. Nå kan vi møte fremtiden med fornyet optimisme og pågangsmot, sier Bente Kristin Johansen, som på nyåret vender tilbake til sykehuslivet og gynekologifaget etter to år som Ylf-leder.

Utfordringer i kø

Påtroppende Ylf-leder Yngve Mikkelsen har det siste året vært hovedtillitsvalgt for de underordnede legene ved Ullevål universitetssykehus, der han er ansatt som assistentlege ved anestesiavdelingen. Fra nyttår blir 36-åringen også visepresident i Den norske lægeforening.

Mikkelsen mener at de største utfordringene for Ylf ligger i eierskapsreformen i sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Han legger ikke skjul på at overgangen fra gammel til ny avtalestruktur blir en prøvestein for ham i den nye rollen.

– Vi må ivareta medlemmenes rettigheter og interesser i forhandlingene om lønns- og arbeidsforhold, nå som sykehuslegene får NAVO (Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning) som ny forhandlingsmotpol. Ylf vil også arbeide for en ny og hensiktsmessig stillingsstrukturavtale. Andre viktig saker er kvaliteten i turnustjenesten og spesialistutdanningen, tiltak for å motvirke et fremtidig legeoverskudd, samt debatten rundt tilpasninger i Legeforeningens organisasjon, sier Yngve Mikkelsen.

Ylf-årsmøtet valgte følgende styremedlemmer for den neste toårsperioden: Anne Mørch Larsen (Akershus), Jana Middelfart (Hordaland), Asle Medhus (Oslo), Erik Høiskar (Akershus), Per-Henrik Randsborg (Buskerud), Jo Endre Midtbu (Nordland) og Tone Dorthe Sletten (Sør-Trøndelag).

Både leder og styremedlemmer tiltrer sine verv fra nyttår. Samtidig tiltrer det nye landsrådet som ble valgt ved en uravstemning tidligere i høst.

Anbefalte artikler