Betablokker ved store brannskader?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Ved å gi barn med store brannskader betablokker, oppnådde man å forhindre den økte proteinnedbrytningen som følge av skaden.

  Artikkel

  25 barn med alvorlig brannskade (mer enn 40 % av kroppsoverflaten) ble randomisert til behandling med propranolol oralt eller ingen slik behandling (1). All annen brannskadebehandling var lik. Dosen av propranolol ble tilpasset responsen i pulsfrekvens, slik at pulsen ble redusert med 20 % fra den enkelte pasients utgangsverdi.

  Barna i propranololgruppen hadde lavere energiforbruk i hvile, og netto muskelproteinbalanse økte signifikant med 82 % i forhold til utgangsverdien. I kontrollgruppen falt denne balansen med 27 % (ikke signifikant). Fettfri masse målt ved helkropps kaliumskanning endret seg ikke i propranololgruppen, mens den sank signifikant med 9 % i kontrollgruppen. Forfatterne konkluderer at behandlingen dempet hypermetabolismen og reverserte nedbrytningen av muskelprotein.

  Bakgrunnen for studien er en teoretisk betraktning om at store brannskader gir en katekolaminmediert hypermetabolisme, økt energiforbruk og nedbrytning av muskelprotein. Hypotetisk vil betablokade kunne motvirke dette.

  – Prinsippet er ikke nytt, og forfatterne har også tidligere publisert arbeider om dette, sier Anne Berit Guttormsen, overlege ved anestesiavdelingen ved Haukeland Sykehus. – Vi har ingen store studier ennå, og mangler data om mortalitet, så det er for tidlig å ta dette i bruk. Dessuten kan betablokade via redusert hjerteminuttvolum gi hypoperfusjon, som er uønsket. Den katabole effekten etter store brannskader er et problem, og vi har i friskt minne forsøket med somatotropin for å motvirke denne, sier Guttormsen.

  – Optimismen var stor i begynnelsen, men da behandlingen ble utprøvd i stor skala, viste det seg at mortaliteten blant de som fikk somatotropin var høyere enn i kontrollgruppen, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media