Notiser

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

Overvekt øker også i utviklingsland

Særlig i Midtøsten blir flere kvinner overvektige.

En ny undersøkelse viser at ca. 37 % av kvinnene mellom 30 og 65 år i en landsbybefolkning på Vestbredden hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på 30 eller mer (1). Det er høyere enn i de fleste land i verden. Nesten 19 % av mennene ble målt overvektige.

Alle innbyggerne i en landsby i alderen 30–65 år var invitert til å delta i undersøkelsen, og 500 deltok (85 %). Undersøkelsen var et samarbeid mellom Birzeit universitetet på Vestbredden og Universitetet i Oslo.

Ifølge Lars Christian M. Stene ved Statens institutt for folkehelse, som er førsteforfatter av den nye studien, viser flere nyere undersøkelser at forekomsten av overvekt er svært høy i flere land i Midtøsten. Generelt tyder mye på at økning i andelen av befolkningen som bor i byer samt økt grad av «urbanisert livsstil» på landsbygden har ført til økt grad av overvekt i en del utviklingsland. Det finnes få populasjonsbaserte undersøkelser fra utviklingsland som kan vise utviklingen i kroppsvekt over tid.

Kroniske sykdommer som følge av overvekt kan i fremtiden utgjøre en betydelig andel av helsebudsjettet i flere utviklingsland.

Advarsel om diatermi ved tonsillekirurgi

Statens helsetilsyn ber alle øre-nese-hals-leger vurdere bruken av diatermi ved tonsille- og adenoidkirurgi, slik Medical Devices Agency (MDA) har gjort i Storbritannia.

Ved sykehus i Storbritannia er det påvist økt forekomst av postoperative blødninger etter tonsille- og adenoidkirurgi. Dette antas å ha sammenheng med innføring av engangsdiatermi. Med bruk av engangsdiatermi benyttes høyere strømstyrke for å oppnå effekt, og dette fører til vevsskade som 7–10 dager senere kan gi postoperative blødninger.

Statens helsetilsyn anbefaler alle øre-nese-hals-leger og øre-nese-hals-avdelinger i Norge å følge rådene fra Storbritannia. Det anbefales å bruke så lite elektrodeareal som mulig, og å starte med lav styrke ved bruk av ny elektrode.

For nærmere detaljer, se www.logistics.nhs.uk

Trygderefusjon av spesialisttakster krever norsk spesialistgodkjenning

Bare leger som har norsk spesialistgodkjenning kan heve refusjon fra trygden med spesialisttakster. Øvrige vilkår gjelder, som for eksempel avtale med kommune eller fylkeskommune.

Ifølge norsk lov må en lege ha norsk autorisasjon eller lisens for å utøve legevirksomhet i Norge. På samme måte må det foreligge norsk spesialistgodkjenning for å kunne praktisere som spesialist i Norge. Nordisk overenskomst fastslår at helsepersonell som omfattes at overenskomsten, har rett til å få sin autorisasjon eller andre godkjenninger overført til annen kontraherende stat. Imidlertid er norsk godkjenning en nødvendig forutsetning for at de rettigheter og plikter som påhviler leger, skal kunne gjøres gjeldende for og av legen i Norge.

Anbefalte artikler